Ingen lokal bru over Glomma

Flertallet i Lillestrøm kommune vedtok for en tid siden, mot Fremskrittspartiets stemmer, at Statens Vegvesens forslag til Glommakryssing skulle nedskaleres. Nå foreligger endelig løsning.

Illustrasjon: Lillestrøm FrP / Statens Vegvesen

Det opprettholdes rundkjøringer i begge ender av Fetsundbrua, for å sikre fortsatt kø og kaos, og for å opprettholde nullvekstmålet for trafikken. Ny lokal bru over Glomma, som kommunestyret i Fet kommune fikk inn som en forutsetning for å akseptere A2, er fjernet. Politikerne i Fet ville i utgangspunktet ikke ha A2 i det hele tatt, men fikk etter hvert en løsning som til en viss grad også ivaretok lokalbefolkningens behov gjennom en lokal bro. Nå er den borte fra tegningene.

Les videre

Lillestrøm innfører strengere coronatiltak: − Blir feil

“Situasjonen er nå utvilsomt utfordrende på mange måter og for mange. Men tiltakene som nå foreslås i tillegg til de allerede omfattende tiltakene som vi har i dag, er inngripende. For inngripende”. Slik startet Lillestrøm FrPs gruppeleder, Anette Elseth, sitt innlegg i formannskapet under dagens behandling av koronatiltakene.

Faksimile fra videomøte.

Innlegget er gjengitt i sin helhet:

Les videre

Klimastrategi – for mye Møllers tran

mann knuser plastikk flaske i neven
Skal folk tvinges eller motiveres? Foto: Karolina Grabowska

Fremskrittspartiet er opptatt av å føre en god og fornuftig klimapolitikk. Vi vil unngå kostbar symbolpolitikk og bruke ressursene der de gir best klimagevinst. Derfor fremmet vi forslag om at kommunens klimatiltak skal ha en kost/nytte vurdering, det må være en sammenheng mellom tiltak og effekt. Forslaget ble dessverre nedstemt.

Det er ikke god klimapolitikk å straffe folk som ikke har andre reelle valgmuligheter.

Vår klimapolitikk inneholder primært positive virkemidler som motiverer innbyggerne til å ta gode klimavalg – ikke påtvunget under trusler om økonomisk straff. Vi vil eksempelvis ha flere innfartsparkeringer, slik at det blir lettere å velge buss og tog frivillig, fremfor at folk skal tvinges til å kjøre kollektivt. Vi vil ha hyppigere avganger med buss og tog, slik at kollektivtilbudet fremstår som et reelt alternativ. Det er ikke god klimapolitikk å straffe folk som ikke har andre reelle valgmuligheter.

Les videre

Dårlig forslag og dårlig tidspunkt

Lillestrøm Frp er negativ til innføring og økning av avgiftsparkering. Foto: Viken FrP

I disse dager innfører og øker Lillestrøm kommune avgiftsparkering utenfor drift- og tjenesteenheter i kommunen, som for eksempel skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg og kirkegårder.

FrP har stemt mot fordi dette vil få flere negative konsekvenser. Partiene som stemte for å innføre dette var AP, SP, H, V, KrF, SV, MDG og Rødt.

For kommunen blir det en inntekt på 8,5 millioner kroner, men sett opp mot at kommunen i fjor gikk med nesten 100 millioner i overskudd, er ikke dette en viktig inntekt for kommunen. Men for de ansatte medfører dette en betydelig kostnad i løpet av et år. For ansatte på for eksempel Skedsmotun bo og behandlingssenter medfører vedtaket 50% økning. Det betyr at en sykepleier nå må betale 8 500 kroner i året bare for å få parkert.

Les videre

Vi vil ha dobbelspor og hyppigere avganger

Togene på Kongsvingerbanen er et svært viktig kollektivtilbud for svært mange romerikinger, og banen har et potensial for å kunne brukes av langt flere enn i dag, dersom tilbudet forbedres.

Fremskrittspartiet går inn for betydelig satsing på Kongsvingerbanen. (Foto: Lone Kjølsrud)

Jernbanedirektoratet har nå lagt frem en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Anbefalingen vil dessverre i svært liten grad bedre situasjonen for de reisende. Tvert imot viser utredningen at det er godstransport som prioriteres, og som vil få best nytte av de endringene som foreslås.

Dersom myndighetene ønsker at folk skal reise kollektivt, så bør det være langt større ambisjoner for Kongsvingerbanen enn å sette inn noen flere seter på de togavgangene vi allerede har i dag.

Les videre

Alternativt budsjett 2021

Vi i Lillestrøm FrP er stolte av å legge frem et meget godt alternativt forslag til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024, investeringsbudsjett og verbalforslag.

I forslaget tar vi tøffe grep og prioriterer barn, unge og eldre.

Vi avvikler eiendomsskatten slik vi lovet velgerne ved først å øke bunnfradraget markant før vi i 2024 fjerner den helt. Eiendomsskatt er urettferdig, og rammer hjem og næringsliv særlig hardt nå under koronapandemien. Det er mulig og nødvendig å fjerne denne, og det nytter ikke å stå og rope på regjeringen når en faktisk som politiker selv kan gjøre hverdagen bedre for innbyggere og næringsliv i egen kommune.

Det er nå, viktigere enn noen gang, at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig.
Lillestrøm FrP har stor respekt for dette og er bevisst på at ressursene som Lillestrøm kommune forvalter tilhører innbyggerne. En enklere hverdag innebærer bl.a. reduksjon av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og trygghet for at det viktigste; helse og velferd prioriteres først.

Les videre

Det er mulig å differensiere koronatiltak

Gruppeleder Anette Elseth

Tusenvis av idrettsutøvere over 18 år så frem til å kunne trene som normalt igjen fra 12. oktober. Regjeringen har nå lempet på reglene og tillater nå endelig trening med kontakt også for voksne som driver med breddeidrett.

Gleden ble imidlertid kortvarig for idrettsutøvere i Lillestrøm, for allerede 14. oktober vedtok formannskapet i Lillestrøm at liberaliseringen ikke skal gjelde for utøvere i vår kommune. 

Bakgrunnen er nok først og fremst en sympatierklæring overfor Oslo som har store utfordringer med korona, og som ikke vil følge de nye nasjonale retningslinjene. Men smittesituasjonen er annerledes i Lillestrøm enn i Oslo, og i motsetning til Lillestrøm kommune er Oslo åpne om sin smittespredning.

Oslo kommune publiserer løpende smittetall på kommunens hjemmesider, fordelt på bydeler, kjønn og alder. Det rødgrønne byrådet i Oslo publiserer til og med tallene fordelt på de smittedes fødeland.

Lillestrøm kommune derimot, vil ikke gi ut tilsvarende tall, selv om vi har spurt etter dette. Administrasjonen gjemmer seg bak regler om personvern som åpenbart tolkes helt annerledes her enn andre steder. Dersom vi fortsatt hadde vært tre kommuner ville vi selvsagt fått en oversikt over smitte i henholdsvis Sørum, Skedsmo og Fet uten problemer med personvern, men nå er det åpenbart umulig. Da kunne vi også tatt beslutninger basert på lokale forhold. Lokalpolitikernes informasjon begrenses nå egentlig til de medieoppslagene vi har sett knyttet til smitte ved skoler og andre institusjoner.

Dersom vi hadde hatt en oversikt slik den publiseres i Oslo, så ville vi også hatt grunnlag for å differensiere tiltakene. Kanskje kunne vi åpnet for breddeidretten i gamle Fet og Sørum, dersom smitten er størst på Strømmen og i områder nærmest Oslo. Tiltakene mot korona skal være forholdsmessige, nå vet vi egentlig ikke om de de er forholdsmessige i store deler av kommunen.

Vi må ikke glemme hvor viktig breddeidretten er for folkehelsen, og hvor stor risikoen er for at de ulike lagene rakner når aktiviteten uteblir over så lang tid. Det betyr at mange risikerer å miste både sitt nettverk og sin arena fysiske aktivitet.

Det vi nå opplever er at personvernet brukes som et argument for å holde tilbake viktig informasjon som burde være sentralt i en differensiering av smitteverntiltak. Det passer seg dårlig i en kommune som har vedtatt å skulle være en åpen kommune.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Prioriter barn og eldre!

ELDRE: FrP er fortsatt for bevaring av Sørum sykehjem (Foto: Geir Linnerud)

Samme dag som vi leser om store overskridelser ved utbyggingen av rådhuset i Lillestrøm (der det ikke er spart på noe), kommer en sak på politikernes bord om kuttforslag og innsparing av kommunens økonomi.

Les videre

Helgens fylkesårsmøte med Lillestrøm FrP

I helgen var Lillestrøm FrP representert på Viken FrPs fylkesårsmøte med hele 8 delegater.

På programmet stod 90 resolusjoner (forslag til ny politikk for Fremskrittspartiet) på programmet, samt valg av nytt fylkesstyre, nominasjonskomité til Stortingsvalget, og ny valgkomité til neste års fylkesstyre.

Reisekort for skoleungdom

Lillestrøm Frp sin resolusjon om skoleskyss ble nær enstemmig vedtatt.  Den sendes til fylkestingsgruppen som får i oppgave å utvide gyldighetstiden for reisekortet slik at elevene får gratis skoleskyss også når de har skolearbeid på skolen om ettermiddag eller kveld.

Vi brukte Lillestrøm Videregående skole som eksempel, hvor elevene ved musikklinja kan benytte skolen og utstyr frem til klokken 20.

Les videre