Nei til bom

I kommunestyremøtet i Sørum onsdag 20. mars stemte Fremskrittspartiet som eneste parti imot bompengefinansiering av ny Glommakryssing i Fetsund. Fremskrittspartiet i Fet vil også stemme i mot i kommunestyremøtet i Fet 25. mars. Vi mener at finansiering av infrastruktur som vei og jernbane er et offentlig ansvar. I Norge kan staten fint finansiere riksveier uten å kreve bompenger, noe de klarer i vårt naboland Sverige. Det handler om vilje og prioriteringer.

Mange av bilistene som krysser Glomma i Fetsund i rushtiden skal videre inn mot Oslo. De betaler dermed for Oslopakke 3 i bomringen. Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner for perioden 2017-2036, og finansierer blant annet utbygging av veier i Oslo og Akershus. Det er derfor urimelig at bilister fra Romerike skal betale for kostnadene i Oslopakke 3, og i tillegg betale for separate bommer i Fetsund.

Å sette opp en bomstasjon som deler Fetsund i to vil ramme lokalmiljøet hardt og medføre store ekstra utgifter f.eks. ved å frakte barn til idrett, skole eller barnehage. Den økonomiske belastningen som påføres hver enkelt bilist, er også uavhengig av betalingsevne. Bilister med dårlig råd rammes hardest.

En annen negativ konsekvens er at en bomstasjon kan medføre endret kjøremønster.

Både pendlere og tungtransport risikerer å velge andre veier, kanskje riksvei 171 og forbi Vesterskaun og Sørum skole, i tillegg til å fylle opp en allerede overbelastet «miljøgate» med 40-sone og humper i Lørenfallet.

Norske bilister har tradisjonelt betalt mer i bilrelaterte avgifter enn hva staten bruker på bygging og drift av veier. Slik er det heldigvis ikke lenger. Statens bevilgninger til veibygging har økt betydelig med FrP i regjering, og avgifter er redusert. Bilistenes andel av veifinansieringen er redusert fra 42 prosent til 29 prosent.

Fremskrittspartiet i Fet og Sørum sier klart nei til bompengefinansiering. Hvis du er enig med oss skal du stemme på Fremskrittspartiet til høsten.