FrP-utvalg vil stoppe bosetting

Både Skedsmo, Rælingen og Lørenskog har i dag mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere. Skedsmo har litt over 20%, noe som er 4. mest i landet etter Oslo, Drammen og Lørenskog.

Forslaget som gjør at AP-ordførerne i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog nå er forbannet på Sylvi Listhaug kommer fra Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsutvalg, og går ut på at kommuner som har mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere skal prioritere integrering og ikke skal bosette flere innvandrere.

I følge ordførerne skal Sylvi Listhaug ha påstått at det er ghettoer i Rælingen, Lørenskog og Skedsmo. Det er selvsagt ikke sant. Det har hun aldri sagt, tvert imot handler forslaget om å forebygge, slik at det ikke skal oppstå ghettoer og tilstander som vi ser i Sverige.

Disse tre AP-ordførerne ser åpenbart ikke noe problem med den store andelen ikke-vestlige innvandrere, og vil gjerne fortsette med bosetting som før. Andre innbyggere er kanskje mer bekymret for veien det går. Når skoleklasser nesten ikke har barn med norskfødte foreldre, så blir noen bekymret. Kanskje noen til og med opplever å bli fremmedgjort i eget land.

Vi trenger ikke reise langt for å se hvordan utviklingen kan bli. På Furuset, Haugenstua, Rommen og Fossum i Oslo fødes nå mer enn 90% av barna av mor med innvandrerbakgrunn.

Tallene viser utvikling i andel fødte med mor med innvandrerbakgrunn i 20 bydeler i Oslo med høyest andel, 2007 – 2017 Kilde: SSB

Utviklingen har gått svært raskt, og hvis dette fortsetter vil det være områder i Oslo nærmest uten etnisk norske innbyggere om kort tid. I 2007 var andelen fødte med innvandrerbakgrunn på Bjørnerud 19%. Ti år senere var andelen steget til 83%.

Kombinert med lavere yrkestilknytning, større andel sosialhjelpsmottakere og flere andre samfunnsmessige utfordringer, så er det er liten grunn til å bagatellisere utviklingen. Og det er ingen grunn til å bli forbannet på Sylvi Listhaug.

Lillestrøm FrP vil stoppe bosetting av flyktninger og asylsøkere i fireårsperioden for å få bedre kontroll på integreringen.

Erfaringsmessig kommer Arbeiderpartiet 20 år for seint med sine tiltak på innvandringsfeltet. Først blir de forbannet, deretter forsøker de å latterliggjøre, før de til slutt erkjenner at grepene må gjøres. Slik er det nok også her.

Når ordførerne selv mener de har lyktes med integreringen, så skyldes det mangel på kriterier for å måle dette. I dag blir integreringen betegnet som en suksess hvis man jobber en time i uken, selv om man samtidig har sin hovedinntekt fra sosialhjelp. Det er ikke bærekraftig. Derfor foreslår FrP-utvalget å legge grad av selvforsyning til grunn for å vurdere om integreringen er vellykket.

Vi får håpe at ordførerne Skedsmo, Rælingen og Lørenskog enten snart erkjenner utfordringene, eller enda bedre, at de byttes ut med nye ordførere som tar bosetting og integrering på alvor.