Fokus nå er integrering

Det er rundt 1200 barn i Skedsmo som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hele 800 av disse har foreldre fra ikke-vestlige land. Når vi vet at rundt 20% av innbyggerne i Skedsmo kommer fra ikke-vestlige land, så forstår alle at de er kraftig overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Tar vi med Fet og Sørum så er det til sammen 1000 barn i fattige ikke-vestlige hjem, i følge tall fra Bufdir. Dette er en utfordring vi må vi gjøre noe med, før kommunen bosetter enda flere.

Fattigdom fører til utenforskap. Selv om regjeringen har satt i gang en lang rekke tiltak for å motvirke fattigdom, så er det også en viktig jobb å gjøre for kommunen. Kommuner som tror at integreringen er over når de har mottatt pengene fra staten for å bosette, tar skammelig feil. Bufdir har fått en fersk rapport om barnefattigdom og skriver:

«Noe av forklaringen på dette er at mange av disse barna har kommet til Norge som flyktninger eller er født i Norge av foreldre som har flyktet hit – de tilhører oftere barnerike familier med lav utdanning, svak yrkestilknytning til arbeidsmarkedet og med høy avhengighet av offentlige støtteordninger.»

Dette er ikke bærekraftig. Omsorg handler om å inkludere, men omsorg handler også om å stille krav. Vi må stille språkkrav, og vi må stille aktivitetskrav, slik at alle som kommer til Norge også raskt kommer i aktivitet. I tillegg må vi inkludere både i arbeidsliv, på skole og i frivilligheten.

Regjeringen har innført gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5-åringer ut fra inntektsnivå. Dette er et godt sosialt tiltak, men også viktig for integrering. Innvandrerbarn må omgås norske barn for å kunne integreres.

Regjeringen har også innført krav om fem års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet.

I tillegg har regjeringen innført krav om å kunne forsørge seg selv, kunne norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Vil du vite mer om hva regjeringen har gjort på innvandrings- og integreringsfeltet kan du lese mer her: https://www.frp.no/frp-i-regjering/innvandring-og-integrering

Lillestrøm FrP vil ha pause i bosettingen for å fokusere på å få flest mulig av de som allerede bor i kommunen godt integrert. Flere må at de får lært seg norsk og det bør være et vilkår for å motta sosiale ytelser. Norskopplæringen vil skje ved Sørum rådhus. Videre må vi bidra til at flere får seg jobb, slik at de kan forsørge seg selv og sin familie.

Lillestrøm FrP vil:

  • Stoppe bosetting av flyktninger og asylsøkere i fireårsperioden for å få bedre kontroll på integreringen.
  • Si nei til etablering av asylmottak i kommunen.
  • Innføre forbud mot hijab, niqab og burka i barne- og ungdomsskolen.
  • Innføre forbud mot bruk av heldekkende plagg som burka, niqab for ansatte i kommunen.
  • Forby kjønnsdelt undervisning i grunnskolen.
  • Stanse sosialstøtte til personer som har sagt nei til arbeid av religiøse eller kulturelle årsaker.
  • Involvere idrettslag, kultur og frivilligheten aktivt i integreringen.