Nei til byvekstavtale i Lillestrøm

Kommunestyret i Lillestrøm skal nå stemme over en ferdig forhandlet byvekstavtale for Lillestrøm, som en del av Oslopakke 3. Avtalen innebærer minimalt med tiltak i Lillestrøm, samtidig som kommunen forplikter seg til å gjøre hverdagen vanskeligere for bilistene. Som følge av avtalen vil det trolig komme forslag om reduksjon i antall parkeringsplasser, økt bruk av betalingsparkering og andre trafikkreduserende tiltak. Kommunen forplikter seg gjennom avtalen til et nullvekstmål, – ikke i forhold til utslipp, men i forhold til antall biler.

Nylig kom det 52 nye bomstasjoner som skal sikre inntekter til Oslopakke 3, deriblant i Lørenskog. Byvekstavtalen sier i denne omgang ingenting om bompenger i Lillestrøm, men rådmann skriver at. “Det er gjennom Oslopakke 3 og styringen av denne at bompengesatser, antallet bomstasjoner og plassering av dem fremforhandles”. Det er altså først ved senere reforhandlinger at bomstasjoner også risikerer å bli plassert rundt Lillestrøm

Samtidig varsles det nå om inntektssvikt på 400 millioner i Oslopakken. Det betyr enten at satsene må økes, flere bomstasjoner må settes opp, eller man må redusere ambisjonene. Lillestrøm FrP frykter at å signere en byvekstavtale nå, fort også kan medføre et ansvar for å bidra til finansieringen.

Faksimile fra RB basert på nyhetssak fra NTB.

Når nå både Oslo og Viken styres av partier som mer enn gjerne setter opp bomstasjoner, så er det grunn til bekymring. På konkret spørsmål om dette svarer rådmann: “Det er viktig å presisere at reforhandlingene av Oslopakken ikke nødvendigvis innebærer endringer i antall bomstasjoner.”

Byvekstavtalen skal frem til 2029 først og fremst finansiere Fornebubanen og T-banetunnel under Oslo. Avtalen sier også at det ved neste reforhandling av avtalen “Kan være aktuelt å forhandle om statlig delfinansiering av andre store kollektivprosjekter”. Avtalen refererer at de lokale partene, (altså Skedsmo kommune som eneste lokal partner) har pekt på T-baneforlengelse fra Oslo til Lørenskog som viktig, selv om dette ikke har noen positiv effekt for Lillestrøm.

Lillestrøm FrP vil gjerne legge til rette for bedre kollektivtransport, mer sykling og gange, men vi vil samtidig legge til rette for bilister som har behov for å komme til Lillestrøm med bil. Vi vil ha tilstrekkelig med parkeringsplasser for alle som har behov for å besøke Lillestrøm, og for alle som bor i Lillestrøm. Vi vil gjerne ha parkering under gatenivå og vi vil selvsagt se på hvordan vi kan regulere trafikken smartere.

Vi mener dessuten det blir feil når avtalen utelukkende baserer et nullvekstmål på antall biler i trafikken, uten å ta hensyn til utslipp. Heldigvis arbeider regjeringen for å endre nullvekstmålet til å handle om utslippsmål, men den byvekstavtalen Skedsmo kommune har fremforhandlet, og som kommunestyret i Lillestrøm nå skal behandle, baseres kun på biltellinger.