Vil ikke gi redusert gebyr ved lang saksbehandling

Man kan se langt etter oppmåling i Lillestrøm

Lillestrøm kommune vil sikre seg mot at innbyggere får lovmessig reduksjon i gebyr ved lang saksbehandling. Frist for oppmåling av eiendom er 16 uker, og hvis fristen oversittes skal gebyret normalt reduseres med en tredjedel.  

I Lillestrøm foreslås det nå en vinterforskrift som fryser denne fristen slik at den ikke løper mellom 1. november og 1. mars. Argumentet er at det er kaldt og vanskelig å drive med oppmåling i denne perioden. Rådmannen skriver at kommunen likevel vil forsøke å gjennomføre oppmålinger, dersom været tillater dette, men innbyggernes rett til redusert gebyr ved fristbrudd fjernes.

For å begrense omfanget av unntakstilstanden fremmet FrP et forslag om at vinterforskriften kun skal gjelde for søknader som kommer inn etter 1. november.

Dette ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for miljø og samfunn, men ble nedstemt i formannskapet.

Det betyr i ytterste konsekvens at en oppmålingssøknad som leveres i slutten av juli kan bli utsatt til mars året etter. En slik søknad vil være under 16 uker gammel når fristen fryses den 1. november. Dermed fryses fristen frem til mars.

Oppmålingen kan dermed utsettes til mars påfølgende år, uten at søker får rett til redusert gebyr.

I formannskapet var det bare Fremskrittspartiets som stemte for å begrense omfanget av denne vinterforskriften. Aller helst burde vi ikke hatt en slik vinterforskrift i det hele tatt, med de milde vintrene vi normalt har på Østlandet.

Fremskrittspartiet vil ta forslaget opp igjen når saken kommer til kommunestyret. Vi mener det er galt at kommunen gir seg selv rett til å bruke bortimot 8 måneder for å gjennomføre en oppmåling, uten at søker får kompensasjon.