Urovekkende høye gebyrer i Lillestrøm

I forslag til kommunale gebyrer for Lillestrøm kommune i 2020 er det enkelte gebyrer som virker unormalt høye. Ved spørsmål til administrasjonen har vi heller ikke fått tilfredsstillende svar på hvorfor satsene settes så høyt.

Siden vi har hatt begrenset innsyn i selvkosberegningene nå ved sammenslåingen av de tre kommunene, så er det også begrenset hvilke forutsetninger vi har for å endre de ulike gebyrsatsene.

Likevel velger vi å foreslå en reduksjon i gebyr for tømming av septik fra private lukkede tanker og minirenseanlegg. Dette gebyret virker mest urimelig, også sett i forhold til tilsvarende gebyr i Lørenskog kommune. Lørenskog leverer septiken på samme sted som Lillestrøm.

Illustrasjon av søylediagram. Lørenskog kr 12 632 kontra Lillestrøm kr 39 912.
Stor forskjell: Tømming av én tett tank 6 m³ tømt 4 ganger per år i Lørenskog kontra Lillestrøm. Priser er eksklusive moms. (Illustrasjon: G. Linnerud/Lillestrøm FrP)

Lillestrøm FrP foreslår å endre satsen fra 1535,- kroner pr kubikkmeter kloakk til 1300,- kroner. For en familie som tømmer sin 6 kubikkmeter store tank fire ganger i året, vil det bety en reduksjon på 5640,- kroner i gebyr og samtidig en reduksjon på 1410,- kroner i moms.

I budsjett for 2020 har Fremskrittspartiet også et forslag hvor vi ber administrasjonen legge frem en sak for kommunestyret, som gjennomgår reelle kostnader på selvkostområdet og som samtidig belyser muligheter for å effektivisere og redusere kostnadene.

Vi håper dette forslaget får flertall, slik at vi får sikret en kostnadskontroll på vann- og avløpsområdet.