Alternativt budsjett 2021

Vi i Lillestrøm FrP er stolte av å legge frem et meget godt alternativt forslag til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024, investeringsbudsjett og verbalforslag.

I forslaget tar vi tøffe grep og prioriterer barn, unge og eldre.

Vi avvikler eiendomsskatten slik vi lovet velgerne ved først å øke bunnfradraget markant før vi i 2024 fjerner den helt. Eiendomsskatt er urettferdig, og rammer hjem og næringsliv særlig hardt nå under koronapandemien. Det er mulig og nødvendig å fjerne denne, og det nytter ikke å stå og rope på regjeringen når en faktisk som politiker selv kan gjøre hverdagen bedre for innbyggere og næringsliv i egen kommune.

Det er nå, viktigere enn noen gang, at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig.
Lillestrøm FrP har stor respekt for dette og er bevisst på at ressursene som Lillestrøm kommune forvalter tilhører innbyggerne. En enklere hverdag innebærer bl.a. reduksjon av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Og trygghet for at det viktigste; helse og velferd prioriteres først.

Lillestrøm FrP har troen på alle kommunens dyktige ansatte, og har ikke behov for å bruke over 40 millioner til konsulenter bare i 2021. FrP er overbevist om at etableringen av den nye kommunen vil gi større stordriftsfordeler og frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved virksomhetsgripende felles- og administrative funksjoner, men også på andre områder.

Fremskrittspartiet er opptatt av enkeltmenneskets frihet og størst mulig valgfrihet for kommunens innbyggere, slik at vi skaper en enklere hverdag for folk flest.

For barn og unge prioriteter vi opprettholdelse av: matservering i barnehage som er viktig for å sikre barn næringsrik mat, utjevne sosiale forskjeller, være en pedagogisk arena, redusere matsvinn osv.

Vi opprettholder Lillestrøms viktige flaggskip «Realfagsenteret», og åpen barnehage på Sørumsand.

Vi satser også på tidlig forebyggende innsats med helsesykepleier, miljøterapeut eller psykolog på alle skolene fra 1.1.2021 samt styrke ubesatte stillinger med 5 millioner hvert år for å bedre rekruttere og beholde disse viktige ansatte. Vi er villige til å heve lønnen for at kommunen blir konkurransedyktig. For det er et stort behov for et bedre forebyggende tilbud og ønske om at risikoutsatte barn og unge blir fanget opp så tidlig som mulig.

Lillestrøm FrP reverserer kutt i tilskudd til frivilligdrevet ungdomstilbud, og ønsker at slikt tilbud skal utvides til hele kommunen, og legger inn hele 2 millioner til en slik tilskuddspott.

Frivilligheten er veldig viktig for kommunen. Den bidrar med verdiskapning på mange områder. Pengene som satses på frivillighet mangedobles tilbake i verdiskapning til kommunen. Det gir også en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Det er også viktig at en frivillig sektor vokser frem nedenfra og blir friere fra politisk styring. Lillestrøm FrP legger derfor opp til å støtte frivilligheten, ikke styre den.

Videre ønsker Lillestrøm FrP å prioritere barn og unge med et eget mobbeombud, løpende barnehageopptak, gratis kollektivkort til elever ved VGS, og å koordinere og tilrettelegge kommunens lokaler herunder øvingslokaler til band og musikere.

Lillestrøm FrP prioriterer nødvendig rehabilitering/nybygg ved skolene Vesterskaun, Åsenhagen og Sten Tærud hvor det er prekært behov for rehabilitering eller nybygg. FrP vil at Vesterskaun skole skal stå klar senest ved skolestart 2024, og begge skolene Åsenhagen og Sten Tærud skal stå klar senest til skolestart i 2025.

For de eldre prioriterer vi 5 aktivitører slik at det blir aktivitører ved alle institusjoner, oppgradering av kjøkkenet på Libos, 4 nye driftshjemler for fysioterapeuter, og utvider tilbudet på kveld ved aktivitetssentrene samt utvidet matservering på dagsentrene.
FrP mener det er viktig også å gi gode tilbud til brukerne på kveldstid for å gi pårørende avlastning flere tider på døgnet enn bare dagtid og prioriterer derfor dette sammen med midler til middagsservering av god og næringsrik mat.

I tillegg prioriterer vi frisklivsentral og alderspsykiatrisk koordinator.

På samme måte som tilskuddspotten for ungdomstilbud oppretter Lillestrøm en tilskuddspott på hele 2 millioner for frivilligdrevet tilbud til eldre og andre med ulike fysiske og psykiske utfordringer, som f.eks. til «Velferden» på Strømmen. Det er viktig å prioritere eldre og forhindre ensomhet, og med bidrag til frivilligheten kan det iverksettes flere gode tiltak som kan nå mange.

Vi ønsker en sak om innføring av kommunalt frikort, og planlegge for flere korttids-/og rehabiliteringsplasser for å unngå overliggedøgn.

Lillestrøm FrP prioriterer også en egen tilskuddspott til frivillige, lag og foreninger som gjør en viktig jobb for å ta vare på forlatte, hjemløse, dumpede og eierløse dyr.

Lillestrøm FrP setter også av midler til å reversere innføring av avgiftsparkering, ønsker økt kapasitet ved innfartsparkeringer og legger til rette for flere ladestasjoner.

Vi ønsker tilgang til bassengflate ved Thon Strømmen for innbyggerne og skoleopplæring, for å kunne bli trygg og glad i vann. Tilgang til svømmebasseng er viktig både for opplæring, trening og folkehelse. Ifølge idrettsrådet er det dårligst tilgang til bassengflater på området rundt Sørumsand.
Vi i Lillestrøm FrP mener derfor at kommunen må investere i basseng på Sørumsand slik idrettsrådet også mener, og som også er ett av de høyeste prioriterte anleggene i Temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som vi skal behandle senere i dag.

Det hjelper jo lite med fine planer og gode intensjoner dersom det ikke følger med penger og handling. Vi vedtar vel ikke gode planer i kommunen bare for å putte de i en skuff…?

Dette er noe av innholdet i Lillestrøm FrPs alternative årsbudsjett for 2021, økonomiplan 2021-2024, investeringsbudsjett og verbalforslag, som følger opp det vi lovet velgerne i valgkampen 2019.

Last ned budsjettforslag for 2021