Klimastrategi – for mye Møllers tran

mann knuser plastikk flaske i neven
Skal folk tvinges eller motiveres? Foto: Karolina Grabowska

Fremskrittspartiet er opptatt av å føre en god og fornuftig klimapolitikk. Vi vil unngå kostbar symbolpolitikk og bruke ressursene der de gir best klimagevinst. Derfor fremmet vi forslag om at kommunens klimatiltak skal ha en kost/nytte vurdering, det må være en sammenheng mellom tiltak og effekt. Forslaget ble dessverre nedstemt.

Det er ikke god klimapolitikk å straffe folk som ikke har andre reelle valgmuligheter.

Vår klimapolitikk inneholder primært positive virkemidler som motiverer innbyggerne til å ta gode klimavalg – ikke påtvunget under trusler om økonomisk straff. Vi vil eksempelvis ha flere innfartsparkeringer, slik at det blir lettere å velge buss og tog frivillig, fremfor at folk skal tvinges til å kjøre kollektivt. Vi vil ha hyppigere avganger med buss og tog, slik at kollektivtilbudet fremstår som et reelt alternativ. Det er ikke god klimapolitikk å straffe folk som ikke har andre reelle valgmuligheter.

Vanskeligere å være bilist

Nå har kommunaldirektøren lagt frem et forslag til klimastrategi som visstnok vil “gjøre det bedre for oss alle å bo, jobbe og leve i Lillestrøm kommune”. Det høres jo fint og flott ut, men kommunaldirektøren mener dessverre ikke oss alle. Den foreslåtte klimastrategien har bare èn plan for privatbilen, og det er å gjøre det vanskeligere å være bilist. Det planlegges fjerning av parkeringsplasser i stor stil, og det skal gjøres vanskeligere å komme seg frem. Begrunnelsen er CO2 utslippene fra disse bilene. Man har visst glemt det faktum at stadig flere biler er utslippsfrie, og at alle nye biler skal være utslippsfrie etter 2025. Den eneste omtalen av elbiler i klimastrategien er at Lillestrøm kommune er stolte av seg selv for å ha gått til innkjøp av elbiler. Men også elbiler må ha veier å kjøre på for å komme frem og de trenger parkeringsplasser når de ikke er i bruk.

Det vil ikke bli bedre for de i Lillestrøm kommune som er avhengig av bil i hverdagen. Tvert imot, det blir dyrere og vanskeligere dersom denne strategien blir vedtatt. Allerede nå ser vi parkeringsautomater poppe opp rundt om i hele kommunen. Mange får tusenvis av kroner i økte utgifter, og vi ser samtidig at utbyggere nektes det antallet parkeringsplasser de ønsker.

Det vil ikke bli bedre for de i Lillestrøm kommune som er avhengig av bil i hverdagen

Når det gjelder lokalisering av næringer og boliger så skal helst alt inn i Lillestrøm sentrum, for å redusere CO2 utslipp. Man later som om transporten vil være CO2 verstingen inn i fremtiden, samtidig som Posten allerede har tatt i bruk de første elektriske lastebilene på 26 tonn, og teknologien er i en rivende utvikling. Vi kan ikke planlegge kommuneutviklingen basert på historiske utslippstall fra biler og tungtransport.

Grenda forsvinner – dyrere boliger for unge

Regulerte byggeområder, der hvor de gamle kommunene mente det var hensiktsmessig å bygge, foreslås nå helst tilbakeført til natur i kommuneplanen. Det er åpenbart avstanden fra Lillestrøm rådhus som nå er avgjørende for hvor folk skal få lov til å bosette seg. Fremskrittspartiet mener det er viktig for våre lokalsamfunn at det er mulig å få bygge seg en bolig i den grenda man har vokst opp. Det får være grenser for å påtvinge folk et levesett de hverken ønsker eller har valgt selv.

Plan- og bygningsloven har enorme krav til de som skal bygge i Norge. Mye er kostnadsdrivende og bidrar til at boliger blir dyrere for deg og meg. Klimastrategien vil i tillegg pålegge utbyggere å utarbeide CO2 regnskap for sine byggeprosjekter, og ikke nok med det, det skal utarbeides minst to alternative forslag til byggeprosjekter, og regnes på hvem av dem som medfører mist CO2 utslipp. Boligene vil bli dyrere, og det blir enda vanskeligere for unge å skaffe seg egen bolig i hjemkommunen sin.

Kjøtt fjernes fra sykehjem

Det står i klimastrategien at kommunen skal: «Utarbeide plan for innkjøp av klimavennlige matvarer, redusert matsvinn og bedre ressursgjenvinning.» Dette høres sikkert fint ut, men kan ikke leses på annen måte enn at kjøtt nå skal fjernes fra kommunale institusjoner. Fremskrittspartiet vil at folk skal få velge hva de vil spise selv.