Fokus nå er integrering

Det er rundt 1200 barn i Skedsmo som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hele 800 av disse har foreldre fra ikke-vestlige land. Når vi vet at rundt 20% av innbyggerne i Skedsmo kommer fra ikke-vestlige land, så forstår alle at de er kraftig overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Tar vi med Fet og Sørum så er det til sammen 1000 barn i fattige ikke-vestlige hjem, i følge tall fra Bufdir. Dette er en utfordring vi må vi gjøre noe med, før kommunen bosetter enda flere.

Fattigdom fører til utenforskap. Selv om regjeringen har satt i gang en lang rekke tiltak for å motvirke fattigdom, så er det også en viktig jobb å gjøre for kommunen. Kommuner som tror at integreringen er over når de har mottatt pengene fra staten for å bosette, tar skammelig feil. Bufdir har fått en fersk rapport om barnefattigdom og skriver:

«Noe av forklaringen på dette er at mange av disse barna har kommet til Norge som flyktninger eller er født i Norge av foreldre som har flyktet hit – de tilhører oftere barnerike familier med lav utdanning, svak yrkestilknytning til arbeidsmarkedet og med høy avhengighet av offentlige støtteordninger.»

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Det er viktig at alle kan svømme

Årets mange drukningsulykker minner oss om viktigheten av å kunne svømme.

Undersøkelser har vist at halvparten av landets 10-åringer ikke er svømmedyktige etter definisjonen Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund har satt.

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre ferdighetsprøve i svømming for elever på 4., 7. og 10. årstrinn. Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, mens selvberging og livredning er blant kompetansemålene ved 7. og 10. trinn. Testøvelsene skal bidra til en helhetlig svømme- og livredningsopplæring for hver elev.

Lillestrøm FrP ønsker at det raskt kommer på plass en svømmehall på Sørumsand for opplæring, trening og rekreasjon, og vi er også positive til Thons forslag om et nytt bade- og svømmeanlegg på Strømmen

Det er viktig at kommunene kartlegger behov slik at skoleeier og politikere kan sikre en god svømmeopplæring. “Jeg venter på svar om situasjonen i Sørum kommune, og om kommunen klarer å etterleve lovkravene. Jeg ser frem til å få svar etter sommeren”, sier FrPs ordførerkandidat Anette Elseth.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Nulltoleranse for mobbing

Educational school isolation and bullying concept.

Mobbing er et av de største samfunnsproblemene vi har.

Ikke bare er mobbing vondt og vanskelig når det skjer men det kan sette store spor i barna som vil følge dem videre i livet.

Dette gjelder i all hovedsak offeret, men man skal heller ikke glemme at mobberen også drar med seg dårlige holdninger videre som kunne vært forhindret.

Dessverre viser enkelte rapporter at Lillestrømskolen vil «arve» negative mobbetall. Selv om ikke tallene totalt sett er urovekkende ligger det et stykke unna «nullvisjonen».

Les mer
Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Det må tilrettelegges for parkering i Lillestrøm

Vi må sikre at det blir nok parkeringsplasser i Lillestrøm. Det vil være behov for biler også i fremtiden, uansett hvor mange gang- og sykkelveier som etableres. Det er viktig å få definert hvor parkeringer skal komme, og at de primært plasseres under bakkenivå. Det er litt 2017 å okkupere store flater med bilparkering på bakkenivå som kunne vært gode uterom eller bebygges. Tilførselsveier må gjerne også legges under bakkenivå for å hindre støyplager i sentrum.

Les videre

Skedsmo kommune snur i sak om skjenkebevilling

Kommunen snur i sak om skjenkebevilling

Etter politisk press har Skedsmo kommune snudd i saken om skjenkebevilling til Ellies ved Martins i Lillestrøm. Kommunens administrative vedtak om å nekte skjenking til personer under 20 år har skapt sterke reaksjoner. Vedtaket var heller ikke fattet i tråd med kommunens eget reglement. Formannskapet vedtok derfor å oppheve vedtaket, frem til ordinær kommunestyrebehandling senere i juni.

«Det er svært gledelig» – sier Lone Kjølsrud, som har tatt tak i denne saken for FrP. Hun mener ungdommene må få ha et tilbud i Lillestrøm, og slippe å reise til Oslo for å komme seg til et utested.

Lone mener også det ville ført til langt flere hjemmefester i boligområder, dersom kommunens vedtak skulle opprettholdes.

Vedtaket er i første omgang opphevet frem til neste kommunestyremøte. Fremskrittspartiet skal gjøre hva vi kan for å opprettholde skjenkebevillingen som tidligere ved Ellies.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Skedsmo nekter 18-åringer adgang på utested

Skedsmo kommune har vedtatt at Ellies ikke lenger skal få holde åpent for ungdom mellom 18 og 20 år. Etter 28 år med åpent tilbud til de yngste voksne, har administrasjonen nå bestemt at tilbudet skal bort.

Vedtaket er gjort ved at skjenkebevillingen stiller krav til at utestedet fra nå av skal ha 20-års grense.

 «Vi har ikke hørt noe som helst om dette, og jeg synes det er merkelig at det fattes et slikt vedtak nærmest over natta», sier Lone Kjølsrud i Lillestrøm FrP.

Vi håper og tror dette skyldes en misforståelse i administrasjonen, kanskje som følge av at mange ressurser er opptatt av omstilling og sammenslåing av kommuner.

Begrunnelsen er at politiet, som er høringsinstans i skjenkesaker, viser til at det er urolig i gatene etter stengetid ved utestedet. Dette er ikke noe nytt, og det er ikke på noe måte ensbetydende med at bevillingen skal endres.

Konsekvensene av å nekte denne aldersgruppen et regulert uteliv i Lillestrøm, vil selvsagt være at de finner andre steder å være.

Det vil potensielt bli flere fester i boligområder rundt om i Skedsmo, Fet og Sørum, og mange vil reise inn til Oslo hvor det finnes et bredt tilbud av utesteder til 18-åringer. Er det dette Skedsmo kommune ønsker?

Lillestrøm FrP har bedt om at saken blir fremmet for politisk behandling, og håper at et flertall av politikerne i Skedsmo vil endre dette vedtaket. Hvis ikke må det påregnes å være stengt for 18-åringer på Ellies frem til 9. september. Heldigvis har disse 18-åringene stemmerett, og kan bidra til å påvirke politikken som skal føres i nye Lillestrøm kommune.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Behov for tiggeforbud i Lillestrøm

Dette er uthuset i Lillestrøm som i lang tid har huset tiggere.

Vi har de siste årene sett eksempler på at utenlandske tiggermiljøer har tatt seg til rette i kommunen generelt, og i Lillestrøm spesielt. Et tiggermiljø har blant annet forskanset seg i et uthus midt i Lillestrøm sentrum, til stor belastning for naboer og beboere i området. Huseieren frykter represalier dersom han går hardere til verks mot tiggerene, og uttaler til RB at han er bekymret for at miljøet er ledet av bakmenn.

Denne bekymringen er dessverre ikke ubegrunnet. NRK-programmet «Brennpunkt» har grundig dokumentert at utenlandske tiggermiljøer fører med seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn. Fremskrittspartiet har en rekke ganger advart mot utviklingen, og det ser dessverre ut som disse advarslene har vært berettiget. Politiet er helt avhengige av politisk støtte og lokale forskriftshjemler for å kunne håndtere utenlandske tiggermiljøer.

Den tidligere lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National Agency for Roma), Daniel Vasile, mener at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, at tigging sementerer fattigdom og at tigging medfører at barn må avbryte utdannelsen. Det er på tide at også politikerne slutter med en naiv tilnærming til et utenlandsk tiggermiljø som kynisk bedriver menneskehandel og kriminalitet.

Vi ser også at skolebarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge. Dette strider med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland, og gjennom et tiggeforbud.  Fremskrittspartiet mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og utvikling, og for å gi politiet flere virkemidler mot organiserte tiggermiljøer.

Lone Kjølsrud, Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant i Skedsmo

Lillestrøm FrPs Lone Kjølsrud i Skedsmo har nå fremmet en interpellasjon og ber ordfører redegjøre for hva han vil gjøre for å hindre at omreisende tiggebander okkuperer privat eiendom i Skedsmo kommune, og om ordføreren nå vil vurdere et forbud mot tigging i Skedsmo.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med

FrP-utvalg vil stoppe bosetting

Både Skedsmo, Rælingen og Lørenskog har i dag mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere. Skedsmo har litt over 20%, noe som er 4. mest i landet etter Oslo, Drammen og Lørenskog.

Forslaget som gjør at AP-ordførerne i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog nå er forbannet på Sylvi Listhaug kommer fra Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsutvalg, og går ut på at kommuner som har mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere skal prioritere integrering og ikke skal bosette flere innvandrere.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Vi vil hindre frafall i videregående

Bilde av fylkestingskandidat Lone Kjølsrud.

Etter Reform94 har alle elever i Norge rett til videregående opplæring, uavhengig av hvilke resultater de har fra ungdomsskolen, eller bakgrunn fra grunnskole i det hele tatt.

Flere elever i fylket starter på videregående uten vitnemål som sier noe om deres kompetanse eller faglige bakgrunn innen de ulike fagene. Det er grunn til å tro at dersom man mangler fag eller tilstrekkelige norskkunnskaper, at man raskt vil kunne slite med mestringsfølelse på bakgrunn av mangel på faglig forståelse. Dette må være svært slitsomt for den enkelte elev, men også for skolen og lærere som blir målt på elevens resultat. Disse elevene har gjerne også høyt fravær, som igjen gir grunnlag for manglende karakterer. Elever som dropper ut i løpet av første året på videregående kommer ikke videre i utdanningsløpet, da de mangler kompetansebevis. De risikerer i beste fall å måtte starte helt på nytt året etter.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med

Valgfrihet i eldreomsorgen

Hjelpepepleier triller eldre kvinne i rullestol, på en gangvei i naturen.

Frihet for enkeltmennesket er en av Fremskrittspartiets viktigste verdier. Vi vil at folk skal få bestemme mest mulig over eget liv, så lenge de er i stand til å ta egne valg.

Valgfriheten har ingen aldersgrense. Eldre har et like stort behov for å bestemme over egne liv som yngre mennesker.

Tradisjonelt har ikke norske kommuner til vane å bry seg nevneverdig om dette. Eldre ble inntil nylig separert når en av ektefellene måtte flytte på sykehjem. Det er først med FrP i regjering at ektepar nå kan få fortsette sitt samliv, også dersom en av dem må på sykehjem.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med