Skedsmo nekter 18-åringer adgang på utested

Skedsmo kommune har vedtatt at Ellies ikke lenger skal få holde åpent for ungdom mellom 18 og 20 år. Etter 28 år med åpent tilbud til de yngste voksne, har administrasjonen nå bestemt at tilbudet skal bort.

Vedtaket er gjort ved at skjenkebevillingen stiller krav til at utestedet fra nå av skal ha 20-års grense.

 «Vi har ikke hørt noe som helst om dette, og jeg synes det er merkelig at det fattes et slikt vedtak nærmest over natta», sier Lone Kjølsrud i Lillestrøm FrP.

Vi håper og tror dette skyldes en misforståelse i administrasjonen, kanskje som følge av at mange ressurser er opptatt av omstilling og sammenslåing av kommuner.

Begrunnelsen er at politiet, som er høringsinstans i skjenkesaker, viser til at det er urolig i gatene etter stengetid ved utestedet. Dette er ikke noe nytt, og det er ikke på noe måte ensbetydende med at bevillingen skal endres.

Konsekvensene av å nekte denne aldersgruppen et regulert uteliv i Lillestrøm, vil selvsagt være at de finner andre steder å være.

Det vil potensielt bli flere fester i boligområder rundt om i Skedsmo, Fet og Sørum, og mange vil reise inn til Oslo hvor det finnes et bredt tilbud av utesteder til 18-åringer. Er det dette Skedsmo kommune ønsker?

Lillestrøm FrP har bedt om at saken blir fremmet for politisk behandling, og håper at et flertall av politikerne i Skedsmo vil endre dette vedtaket. Hvis ikke må det påregnes å være stengt for 18-åringer på Ellies frem til 9. september. Heldigvis har disse 18-åringene stemmerett, og kan bidra til å påvirke politikken som skal føres i nye Lillestrøm kommune.

Behov for tiggeforbud i Lillestrøm

Dette er uthuset i Lillestrøm som i lang tid har huset tiggere.

Vi har de siste årene sett eksempler på at utenlandske tiggermiljøer har tatt seg til rette i kommunen generelt, og i Lillestrøm spesielt. Et tiggermiljø har blant annet forskanset seg i et uthus midt i Lillestrøm sentrum, til stor belastning for naboer og beboere i området. Huseieren frykter represalier dersom han går hardere til verks mot tiggerene, og uttaler til RB at han er bekymret for at miljøet er ledet av bakmenn.

Denne bekymringen er dessverre ikke ubegrunnet. NRK-programmet «Brennpunkt» har grundig dokumentert at utenlandske tiggermiljøer fører med seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er til dels organisert av kyniske bakmenn. Fremskrittspartiet har en rekke ganger advart mot utviklingen, og det ser dessverre ut som disse advarslene har vært berettiget. Politiet er helt avhengige av politisk støtte og lokale forskriftshjemler for å kunne håndtere utenlandske tiggermiljøer.

Den tidligere lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National Agency for Roma), Daniel Vasile, mener at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, at tigging sementerer fattigdom og at tigging medfører at barn må avbryte utdannelsen. Det er på tide at også politikerne slutter med en naiv tilnærming til et utenlandsk tiggermiljø som kynisk bedriver menneskehandel og kriminalitet.

Vi ser også at skolebarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge. Dette strider med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland, og gjennom et tiggeforbud.  Fremskrittspartiet mener et tiggeforbud er helt nødvendig for å ivareta disse barnas oppvekst og utvikling, og for å gi politiet flere virkemidler mot organiserte tiggermiljøer.

Lone Kjølsrud, Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant i Skedsmo

Lillestrøm FrPs Lone Kjølsrud i Skedsmo har nå fremmet en interpellasjon og ber ordfører redegjøre for hva han vil gjøre for å hindre at omreisende tiggebander okkuperer privat eiendom i Skedsmo kommune, og om ordføreren nå vil vurdere et forbud mot tigging i Skedsmo.

FrP-utvalg vil stoppe bosetting

Både Skedsmo, Rælingen og Lørenskog har i dag mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere. Skedsmo har litt over 20%, noe som er 4. mest i landet etter Oslo, Drammen og Lørenskog.

Forslaget som gjør at AP-ordførerne i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog nå er forbannet på Sylvi Listhaug kommer fra Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsutvalg, og går ut på at kommuner som har mer enn 15% ikke-vestlige innvandrere skal prioritere integrering og ikke skal bosette flere innvandrere.

Les videre

Vi vil hindre frafall i videregående

Bilde av fylkestingskandidat Lone Kjølsrud.

Etter Reform94 har alle elever i Norge rett til videregående opplæring, uavhengig av hvilke resultater de har fra ungdomsskolen, eller bakgrunn fra grunnskole i det hele tatt.

Flere elever i fylket starter på videregående uten vitnemål som sier noe om deres kompetanse eller faglige bakgrunn innen de ulike fagene. Det er grunn til å tro at dersom man mangler fag eller tilstrekkelige norskkunnskaper, at man raskt vil kunne slite med mestringsfølelse på bakgrunn av mangel på faglig forståelse. Dette må være svært slitsomt for den enkelte elev, men også for skolen og lærere som blir målt på elevens resultat. Disse elevene har gjerne også høyt fravær, som igjen gir grunnlag for manglende karakterer. Elever som dropper ut i løpet av første året på videregående kommer ikke videre i utdanningsløpet, da de mangler kompetansebevis. De risikerer i beste fall å måtte starte helt på nytt året etter.

Les videre

Valgfrihet i eldreomsorgen

Hjelpepepleier triller eldre kvinne i rullestol, på en gangvei i naturen.

Frihet for enkeltmennesket er en av Fremskrittspartiets viktigste verdier. Vi vil at folk skal få bestemme mest mulig over eget liv, så lenge de er i stand til å ta egne valg.

Valgfriheten har ingen aldersgrense. Eldre har et like stort behov for å bestemme over egne liv som yngre mennesker.

Tradisjonelt har ikke norske kommuner til vane å bry seg nevneverdig om dette. Eldre ble inntil nylig separert når en av ektefellene måtte flytte på sykehjem. Det er først med FrP i regjering at ektepar nå kan få fortsette sitt samliv, også dersom en av dem må på sykehjem.

Les videre

Velkommen til Lillestrøm FrP

Dette er vår nye nettside hvor vi vil presentere vårt lokallag og våre aktiviteter.
Her kan du finne en presentasjon av vårt politiske program for 2019 – 2023, du kan finne en oversikt over våre listekandidater til høstens valg, og du kan se hvem som sitter i lokallagets styre.

Samtidig vil vi presentere politiske saker under fanen «Innlegg». Det kan enten være vårt syn på ulike mediesaker eller det kan være en utdypning av formuleringer vi har i vårt program.

Toppbanneret akkurat nå er våre 4 toppkandidater, men dette vil variere. Det vil være mulig å følge siden, slik at du blir varslet når vi legger ut nye saker.

Det er vår webutvikler Geir Linnerud som har laget denne siden, og det er våre politiske kandidater som vil lage det politiske innholdet.

Det er også mulig å følge Lillestrøm FrP på Facebook og på Instagram.

Vi må sikre oljearbeidsplassene

Vi må sikre arbeidsplassene som skapes som følge av oljevirksomheten.

I Skedsmo, Fet og Sørum finnes det til sammen 1310 oljerelaterte arbeidsplasser. Både i Arbeiderpartiet og i Senterpartiet er det nå sterke krefter som setter disse arbeidsplassene i fare.

Ferske tall fra norsk olje og gass viser at det er 224 250 oljerelaterte arbeidsplasser i Norge. Dette er ikke bare de som bare arbeider med olje, men også arbeidsplasser som finnes på grunn av oljenæringen. Det kan være folk som arbeider med leveranser, på hoteller eller med transport. Mange av disse arbeidsplassene bidrar til å holde hjulene i gang i distrikts-Norge.

Les videre

Om ansvarlighet og bompenger

Det er et stort behov for utbedring av Glommakryssingen i Fet, og FrP har vært en pådriver for å få dette prosjektet opp og frem i Nasjonal transportplan.

Vi er imidlertid ikke tilfreds med at Stortinget har lagt til grunn at Glommakryssingen skal medføre bompengefinansiering. Vi mener dette er et statlig ansvar, og har derfor stemt imot bompenger i kommunestyret både i Fet og Sørum.

Les videre

Nei til bom

I kommunestyremøtet i Sørum onsdag 20. mars stemte Fremskrittspartiet som eneste parti imot bompengefinansiering av ny Glommakryssing i Fetsund. Fremskrittspartiet i Fet vil også stemme i mot i kommunestyremøtet i Fet 25. mars. Vi mener at finansiering av infrastruktur som vei og jernbane er et offentlig ansvar. I Norge kan staten fint finansiere riksveier uten å kreve bompenger, noe de klarer i vårt naboland Sverige. Det handler om vilje og prioriteringer.

Mange av bilistene som krysser Glomma i Fetsund i rushtiden skal videre inn mot Oslo. De betaler dermed for Oslopakke 3 i bomringen. Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner for perioden 2017-2036, og finansierer blant annet utbygging av veier i Oslo og Akershus. Det er derfor urimelig at bilister fra Romerike skal betale for kostnadene i Oslopakke 3, og i tillegg betale for separate bommer i Fetsund.

Les videre

Vi vil ha plass til våre gjester

Bilde av vei med fulle parkeringsplasser.

Det bør ikke komme som noen overraskelse verken på utbyggere eller kommunen at folk i Lillestrøm vil ha gjester på besøk.

Gjester som ikke bor i nabolaget vil ofte komme kjørende. For selv om vår bolig muligens ligger nær et kollektivtilbud, så kan selvsagt våre gjester komme besøkende fra områder uten slikt tilbud.

Lillestrøm FrP vil utvide parkeringsnormen i kommuneplanen. Det bør rett og slett ikke tillates bygging av boligområder uten ett tilstrekkelig antall gjesteparkeringer.

Lik og del hvis du er enig.