Nei til byvekstavtale i Lillestrøm

Kommunestyret i Lillestrøm skal nå stemme over en ferdig forhandlet byvekstavtale for Lillestrøm, som en del av Oslopakke 3. Avtalen innebærer minimalt med tiltak i Lillestrøm, samtidig som kommunen forplikter seg til å gjøre hverdagen vanskeligere for bilistene. Som følge av avtalen vil det trolig komme forslag om reduksjon i antall parkeringsplasser, økt bruk av betalingsparkering og andre trafikkreduserende tiltak. Kommunen forplikter seg gjennom avtalen til et nullvekstmål, – ikke i forhold til utslipp, men i forhold til antall biler.

Les videre

FrP ga nattmat til folket

Kilovis med pølser fikk bein å gå på

Klokken 02.00 natt til lørdag startet Lillestrøm FrP utdeling av pølser i Storgata. Med en mobil pølsevogn delte Lone Kjølsrud, Anita Borgvang og Ronny Røste ut mange kilo pølser til sultne lillestrømlinger på vei hjem fra utesteder.

Budskapet til alle som fikk pølser var at FrP ønsker å fjerne den såkalte «kebabringen» i Lillestrøm, som innebærer forbud mot matservering etter klokken 02.00. Samtlige av de vi snakket med var enige med oss i at forbudet mot matservering burde fjernes.

Les videre

Stans bosettingen i Lillestrøm

Det er i dag over 20% ikke-vestlige innvandrere i Skedsmo.

Er det noen som husker at Sylvi Listhaug foreslo stans i bosettingen i kommuner som har mer enn 15% ikke-vestlige innbyggere? Det var den første mai i år, på Bragenes torg i Drammen. Hun sa at disse kommunene først må få til en god integrering, og sikre at vi ikke får parallelle samfunn og ghettodannelser, slik vi ser tendenser til andre steder.

I Skedsmo bor det nå 20,6% ikke-vestlige innvandrere, så denne kommunen ville bli berørt av Sylvi Listhaugs forslag.

Arbeiderpartiets ordførere i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog var i harnisk over dette utspillet. De ble sitert på at de var stolte over det integreringsarbeidet som gjøres i disse tre kommunene. Samtidig krevde de en unnskyldning fra Sylvi Listhaug.

Sannheten er at integreringen ingen måte går så godt som ordfører Flæten vil at vi skal tro. De 20,6% ikke-vestlige innvandrerne i Skedsmo mottar hele 76,9% av sosialhjelpstøtten i kommunen. Ikke i noen annen kommune i Norge går en så stor andel av sosialhjelpsutgiftene til ikke-vestlige innbyggere som i Skedsmo.

Dette viser at kommunen har mislyktes fullstendig i å få flyktninger som bosettes ut i jobb, slik at de kan forsørge seg selv. Vi ser en kommune som er mer opptatt av å bosette for å få penger til integrering, og av å vise et stort hjerterom, enn å åpne øynene for konsekvensene av mislykket integrering.

Les videre

Ja til ny Midtbygda Skole

Vesterskaun skole

Skal barn, foreldre og ansatte på Vesterskauen og Sørum skole aldri få fred? Hvor mange barn skal måtte gå i dårlige brakker eller trange skoler? Hvor mange omkamper kan man tillate i politikken?

Vesterskauen
I alt for mange år har barna og de ansatte på Vesterskauen måtte godta dårlig skolebygg, helsefarlige brakker, kjedelig uteområdet og ikke minst talløse bristende håp.

De har tålmodig ventet på at politikerne skulle utrede ferdig. Alt fra plassering av skolen til om den skal renoveres eller nybygges. Det har tatt tid, alt for lang tid. Lovnaden har alltid vært, det blir ny skole.

Les videre

Fjern «kebabringen» i Lillestrøm

Lillestrøm FrP ønsker å fjerne forbud mot å selge mat etter klokken 02.00 i sentrum.

På tide å fjerne «kebabringen»

Fremskrittspartiet er godt fornøyd med forslag om at utelivsnæringen kan få holde åpent lenger og skjenke lenger enn i dag.

Det er viktig å ha et utelivstilbud i kommunen, og det er viktig å ha rammevilkår som bidrar til at folk faktisk velger å gå ut her, fremfor å reise til Oslo og andre steder.

Derfor er vi også glade for at vi fikk snudd administrasjonens vedtak om å nekte 18-åringer adgang på Ellies. Alternativet er at de reiser til Oslo eller avholder fester i privatboliger.

Det som forundrer oss er at det tviholdes på kebabringen som innebærer forbud mot å selge mat i Lillestrøm sentrum etter klokken 02.00. Argumentet som benyttes er at slik matservering medfører økt uro i sentrum. Ja, det blir sannsynligvis noe mer uro av at folk oppholder seg i sentrum og kjøper seg en hamburger etter utestedenes stengetid, men det er utrolig godt da.

Les videre

Fokus nå er integrering

Det er rundt 1200 barn i Skedsmo som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hele 800 av disse har foreldre fra ikke-vestlige land. Når vi vet at rundt 20% av innbyggerne i Skedsmo kommer fra ikke-vestlige land, så forstår alle at de er kraftig overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Tar vi med Fet og Sørum så er det til sammen 1000 barn i fattige ikke-vestlige hjem, i følge tall fra Bufdir. Dette er en utfordring vi må vi gjøre noe med, før kommunen bosetter enda flere.

Fattigdom fører til utenforskap. Selv om regjeringen har satt i gang en lang rekke tiltak for å motvirke fattigdom, så er det også en viktig jobb å gjøre for kommunen. Kommuner som tror at integreringen er over når de har mottatt pengene fra staten for å bosette, tar skammelig feil. Bufdir har fått en fersk rapport om barnefattigdom og skriver:

«Noe av forklaringen på dette er at mange av disse barna har kommet til Norge som flyktninger eller er født i Norge av foreldre som har flyktet hit – de tilhører oftere barnerike familier med lav utdanning, svak yrkestilknytning til arbeidsmarkedet og med høy avhengighet av offentlige støtteordninger.»

Les videre

Det er viktig at alle kan svømme

Årets mange drukningsulykker minner oss om viktigheten av å kunne svømme.

Undersøkelser har vist at halvparten av landets 10-åringer ikke er svømmedyktige etter definisjonen Kunnskapsdepartementet og Norges Svømmeforbund har satt.

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre ferdighetsprøve i svømming for elever på 4., 7. og 10. årstrinn. Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, mens selvberging og livredning er blant kompetansemålene ved 7. og 10. trinn. Testøvelsene skal bidra til en helhetlig svømme- og livredningsopplæring for hver elev.

Lillestrøm FrP ønsker at det raskt kommer på plass en svømmehall på Sørumsand for opplæring, trening og rekreasjon, og vi er også positive til Thons forslag om et nytt bade- og svømmeanlegg på Strømmen

Det er viktig at kommunene kartlegger behov slik at skoleeier og politikere kan sikre en god svømmeopplæring. «Jeg venter på svar om situasjonen i Sørum kommune, og om kommunen klarer å etterleve lovkravene. Jeg ser frem til å få svar etter sommeren», sier FrPs ordførerkandidat Anette Elseth.

Les videre

Nulltoleranse for mobbing

Educational school isolation and bullying concept.

Mobbing er et av de største samfunnsproblemene vi har.

Ikke bare er mobbing vondt og vanskelig når det skjer men det kan sette store spor i barna som vil følge dem videre i livet.

Dette gjelder i all hovedsak offeret, men man skal heller ikke glemme at mobberen også drar med seg dårlige holdninger videre som kunne vært forhindret.

Dessverre viser enkelte rapporter at Lillestrømskolen vil «arve» negative mobbetall. Selv om ikke tallene totalt sett er urovekkende ligger det et stykke unna «nullvisjonen».

Les mer

Det må tilrettelegges for parkering i Lillestrøm

Vi må sikre at det blir nok parkeringsplasser i Lillestrøm. Det vil være behov for biler også i fremtiden, uansett hvor mange gang- og sykkelveier som etableres. Det er viktig å få definert hvor parkeringer skal komme, og at de primært plasseres under bakkenivå. Det er litt 2017 å okkupere store flater med bilparkering på bakkenivå som kunne vært gode uterom eller bebygges. Tilførselsveier må gjerne også legges under bakkenivå for å hindre støyplager i sentrum.

Les videre