Administrasjon og kommunal forvaltning

Ressursene som Lillestrøm kommune forvalter fra 2020 tilhører innbyggerne. Lillestrøm FrP vil derfor arbeide aktivt for at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig, ved å gi innbyggerne den nødvendige trygghet for helse og velferd gjennom å prioritere primæroppgavene først.

Vi er overbevist om at etableringen av den nye kommunen vil kunne gi stordriftsfordeler og frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved virksomhetsovergripende felles- og administrative funksjoner, men også̊ på̊ andre områder.

Lillestrøm FrP tar rollen som arbeidsgiver på største alvor. Vi vil ha stort fokus på jobben med å redusere antall sykefraværsdager og på̊ den måten styrke tjenestene og at de ansatte føler seg ivaretatt.

Kommunenes viktigste oppgave er å yte og sikre deg velferdstjenester. Økonomien skal forvaltes slik at tjenestetilbudet blir jevnt godt over tid og tilpasset de økonomiske rammene kommunen har. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke skal true velferden i fremtiden. Med andre ord, sette tæring etter næring.

Kommunen bruker i dag nesten hele sin andel av de såkalte frie inntektene på̊ drift og produksjon av velferdstjenester. Store låneopptak til innvesteringer kan true velferdsproduksjonen i fremtiden, men det er fortsatt behov for store innvesteringer både innen skole og helse/omsorg på̊ kort sikt. For å skaffe nødvendig investeringskapital er vi innstilt på̊ å selge tomter, eiendommer og bygninger som kommunen ikke har behov for.

Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet. Vi vil ha skatte- og avgiftslettelser som gir større frihet for familier og enkeltmennesker, og som øker verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg. Mange avgifter har med tiden dessverre utviklet seg til å bli rene pengemaskiner, uten at det er noen videre begrunnelse for hvorfor avgiftene kreves inn.

Effektivitet

Stortinget har vedtatt å styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Robuste kommuner er bedre i stand til å håndtere fremtidens velferdsoppgaver på̊ en god måte. Lillestrøm kommunene vil få flere og nye oppgaver som ville ha blitt for utfordrende for Skedsmo, Fet og Sørum å håndtere på̊ egenhånd.

Lillestrøm FrP vil bidra til at en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon

opprettholdes lokalt i den nye kommunen og forventer at kvaliteten på tjenesten til innbyggerne blir bedre fra 2020. FrP mener Lillestrøm bør ha som mål å bli den mest effektive kommunen i landet når det gjelder kommunal saksbehandling.

Kommunen har et omfattende ansvarsområde, med tjenester til deg som innbygger fra vugge til grav. På mange områder har kommunen innsett at oppgavene best kan løses av andre for å gi innbyggerne økt valgfrihet og for å sikre best mulig kvalitet.

Ansvaret for et godt tjenestetilbud ligger hos kommunen, som bør øke effektiviteten, valgfriheten og få høyere kvalitet på tjenestene gjennom sunn konkurranse om å produsere tjenester for innbyggerne på kommunens vegne. Kommunen vil da få en rolle som bestiller og kontrollør, i motsetning til både å være tjenesteprodusent og kontrollere seg selv.

Politisk organisering

Lillestrøm kommune har ansvaret for at oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, for eksempel ved å sørge for en god skole, en verdig eldreomsorg og utbygging av gode veier. Med dette menes at Lillestrøms folkevalgte organer har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at kommunens kjerneoppgaver kan løses på en tilfredsstillende måte – samtidig som man forsøker å få mest mulig ut av hver enkelt krone som skattebetalerne har betalt inn.

Selv om Lillestrøm er en mer robust kommune, krever den økonomiske situasjonen fortsatt politisk vilje til streng prioritering. Kommunen må prioritere viktige kjerneoppgaver som omsorg og skole først. Gjennom prioritering, omstilling og nødvendig effektivisering ønsker Lillestrøm FrP å sikre større økonomisk handlingsrom til å prioritere kommunens kjerneoppgaver. En politikk som har til hensikt å gi mer til alt, vil til syvende og sist innebære at det blir mindre til dem som trenger det mest. Vi vil derfor sikre økt handlingsrom til å kunne prioritere de som trenger det mest.

Lillestrøm FrP ønsker en parlamentarisk styringsmodell i kommunen. Dette klargjøre det politiske ansvaret og tydeliggjøre de politiske skillelinjene i politikken tydeligere enn en ordinær formannskapsmodell. Parlamentarisme innebærer at et politisk råd overtar den strategiske styringen av administrasjonen, og følgelig innebærer det mer makt til politikerne.

Ombud

Kommunen er enkeltmenneskets tjener, ikke dets herre. Lillestrøm FrP ønsker å legge til rette for at DU skal lykkes i det daglige!

Nær kontakt med innbyggerne er viktig for politikere og politiske partier. Det å lytte til befolkningen betyr ikke nødvendigvis å alltid støtte innspillene som kommer eller å være enig med den enkelte, men å ha respekt for enkeltmennesker som har problemer eller utfordringer med det offentlige på et eller annet område, og å være en veiviser og støttespiller i en byråkratisk jungel.

Vi ønsker mest mulig åpenhet rundt politiske beslutninger, og vil at innbyggerne skal involveres i viktige beslutningsprosesser.

JA-kommune

Lillestrøm FrP ønsker å innføre en generell JA-holdning med respekt for innbyggerne i alle ledd i kommunen.

Kommunens administrasjon skal ivareta den enkelte innbyggers rettigheter gjennom en framtidsrettet politikk som både skal legge til rette for konkurransedyktige bedrifter og god livskvalitet for den enkelte innbygger.

Kommunale myndigheter skal være serviceorganer som har til oppgave å hjelpe innbyggerne. Politikere og byråkrater skal derfor ikke legge unødige hindringer eller restriksjoner i veien for enkeltmennesker, næringsliv eller organisasjoner i deres virke. Søknader og forespørsler skal behandles positivt så langt lovverket tillater og så lenge det ikke griper inn i andres rettigheter. Ved utbygging av større byggefelt må det likevel tas hensyn til kommunens infrastruktur.

Lillestrøm FrP vil:

 • Legge til rette for vekst i hele kommunen.
 • Tillate høyhus der dette i liten grad sjenerer eksisterende bebyggelse.
 • Være en JA-kommune og sette krav til saksbehandlingstid i byggesaker.

Ekspropriasjon og privat eiendomsrett

Lillestrøm FrP vil beskytte eiendomsretten, og arbeide mot inngrep. Tvang, kommunal forkjøpsrett og ekspropriasjon kan kun godtas når dette er absolutt nødvendig i forbindelse med utbygging av samfunnsviktig infrastruktur.

Ekspropriasjon skal bare gjennomføres mot erstatning slik at eiendomsbesitter ikke lider tap, det vil si til markedspris. Ethvert ekspropriasjonsvedtak skal kunne bringes inn for domstolene til overprøvelse, også̊ for å fastsette erstatningens størrelse.

Det er viktig å verne om eiendomsretten. Der ikke helt spesielle og tungtveiende forhold tilsier noe annet, vil vi si JA til byggetillatelser, bruksendring, konsesjoner, ombygginger osv. Vi vil gå imot overdrevet vern og bevaring av bygninger m.m.

Fremskrittspartiet er sterk motstander av den skatt på hus og hjem som eiendomsskatten er. Hus og hjem er betalt av penger du allerede har betalt skatter og avgifter av. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning som ikke tar hensyn til den enkeltes skatteevne, og rammer dermed hardest de som har minst.

På samme måte går eiendomsskatt på næringseiendommer ut over muligheten til å tiltrekke seg attraktive bedrifter, og det legger hindringer i veien for et levedyktig næringsliv. Vi vil redusere, og på sikt avvikle, eiendomsskatten i hele Lillestrøm kommune.

Bosetting, innvandring og integrering

Lillestrøm FrP vil legge opp til en aktiv integreringspolitikk som bygger på de reglene, normene og verdiene som er felles for hele befolkningen. Det må stilles tydelige krav i barnehage, skole, NAV og andre i kommunale tilbud om at det er majoritetssamfunnets normer, krav og regler som legges til grunn.

Lillestrøm har en av landets største innvandringsbefolkninger, og for å sikre integreringen er det derfor viktig å stoppe bosetningen av flykninger og asylsøkere til kommunen.  Det er en realitet at en stor andel av de flyktningene og asylsøkerne som er kommet til Skedsmo ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Regjeringen ønsker mindre bosetning av asylsøkere og flyktninger i kommuner som har over 28 prosent innvandrerandel. Store deler av Lillestrøm kommune, spesielt i gamle Skedsmo, har i dag en større andel enn dette. Lillestrøm kommune må få kontroll på integreringen før ytterligere bosetning av asylsøkere og flyktninger tillates.

Det skal være ett forbud mot bruk av burka, niqab og andre heldekkende plagg for ansatte i Lillestrøm kommune. Kommunens ansatte og innleide skal vise ansiktet både internt og i møtet med publikum.

Lillestrøm FrP vil:

 • Stoppe bosetting av flyktninger og asylsøkere i fireårsperioden for å få bedre kontroll på integreringen.
 • Si nei til etablering av asylmottak i kommunen.
 • Innføre forbud mot hijab, niqab og burka i barne- og ungdomsskolen.
 • Innføre forbud mot bruk av heldekkende plagg som burka, niqab for ansatte i kommunen.
 • Forby kjønnsdelt undervisning i grunnskolen.
 • Stanse sosialstøtte til personer som har sagt nei til arbeid av religiøse eller kulturelle årsaker.
 • Involvere idrettslag, kultur og frivilligheten aktivt i integreringen.

Forbud mot tigging

Det er ingen som har tigget seg ut av fattigdom. Veien ut av fattigdom går gjennom hjelp til arbeid og selvforsørgelse. Vi ser også at mange tiggere kommer til Norge fra EU-land. Disse er ofte en del av kriminelle miljøer, og inntektene fra tigging går i stor grad til kyniske bakmenn. Det finnes også eksempler på at tiggerbarn tas ut av skolen for å tigge i Norge. Dette er i strid med barnekonvensjonen, og en forferdelig praksis som bare kan løses gjennom ett tiggerforbud.

Lillestrøm FrP vil:

 • Innføre forbud mot tigging i Lillestrøm kommune.

Skatt, avgifter og gebyrer

Det er først og fremst skatter, avgifter og gebyrer betalt av innbyggerne som finansierer kommunens tjenester. Lillestrøm kommune skal ha gode tjenester, men vi må samtidig være bevisste på at inntektene brukes så effektivt som mulig.

Kommunale avgifter og gebyrer som er direkte betaling for kommunale tjenester, skal holdes så lave som mulig, og maksimalt dekke kommunens kostnader ved å yte den enkelte tjeneste.

Avvikling av eiendomsskatten

Lillestrøm FrP vil arbeide hardt for å redusere eiendomsskatten med sikte på å avvikle hele ordningen. Frem til vi får gjennomslag for å fjerne eiendomsskatten helt vil vi arbeide for at den reduseres gjennom et økt bunnfradrag.

Mange kommuner klarer å tilby gode tjenester uten å kreve eiendomsskatt fra innbyggerne. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning. Innbyggerne betaler en tilleggsskatt på penger som allerede er skattet av, bare fordi disse midlene investeres i ett sted å bo.

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til den enkeltes inntekt eller skatteevne, og rammer dermed innbyggere med lav inntekt uforholdsmessig hardt.  På samme måte går eiendomsskatt på næringseiendommer ut over muligheten til å tiltrekke seg attraktive bedrifter, og det legger hindringer i veien for et levedyktig næringsliv.

Lillestrøm FrP vil:

 • Heve bunnfradraget til 3 millioner i løpet av perioden.
 • Prioritere å avvikle eiendomsskatten på vanlige boliger før eiendomsskatten på næringsbygg.
 • Avvikle hele eiendomsskatten på sikt.