Familie

I Fremskrittspartiets prinsipprogram fremheves familiens stilling i samfunnet. Helt fra barselperioden og frem til pleiebehovet melder seg ved livets slutt skal kommunen bistå slik at familien selv skal kunne mestre livets gleder og utfordringer. Familien er i de aller feste tilfeller den trygge gode basen for barn og unges oppvekst.

Det offentlige skal legge til rette ved behov, og yte tidlig innsats der hvor familien ikke klarer å håndtere sine utfordringer. Familien skal gis stor frihet til å velge hva som er best for seg. Derfor er fleksibilitet fra det offentlige viktig. Det kan gjelde fleksible opptak i barnehage, fleksibel skolestart eller annet.  

Når mennesker har behov for hjelp utover hva familien kan håndtere, er det viktig at det offentlige ser hele familien og ikke bare et enkelt individ. Hvis ett familiemedlem har store utfordringer, eksempelvis ved alvorlig sykdom, psykiske lidelser eller rus, så får det også store konsekvenser for resten av familien som pårørende.

Barnevern

Barnevernets overordnede oppgave er å sikre barns beste. Det beste for alle barn er om de kan ha det trygt og godt i eget hjem sammen med sine foreldre. Barnevernet og andre familienære instanser skal bidra til dette ved å gi hjelp og veiledning ved behov. Ved å ha gode rutiner, gode holdninger og ved å fokusere på tidlig innsats, vil man ha best forutsetning for å lykkes med dette.

Lillestrøm kommune har forutsetninger for å skape et godt og robust barnevern. Barnevernet bør deles i en instans for familietjenester som utelukkende arbeider forebyggende og som yter frivillige hjelpetiltak. en annen instans med mulighet til å gripe inn med tvangstiltak og omsorgsovertakelser.

En forutsetning for et godt barnevern er en god ledelse. Det forutsettes at Lillestrøm kommune tiltrekker seg den beste kompetanse i barnevernsledelsen. Det vil være en fordel om leder for barnevernet har formell barnevernlederutdanning.

Lillestrøm kommune skal alltid vurdere plassering i barnets familie og i nettverket barnet allerede kjenner, før omsorgsovertakelse, og barnet skal delta i, og ha innflytelse på, de beslutninger som angår dem.

I tilfeller hvor kommunikasjonen mellom barnevernet og familien låser seg fullstendig, skal det være en rettighet for foreldrene å få skifte saksbehandler. Dette kan redusere antall saker som ender med omsorgsovertakelse. Der det er relevant kan også settebarnevern vurderes.

For å ivareta rettssikkerheten for barn og deres familier bør en nøytral person utenfor barnevernet, og som ikke arbeider med saken, være tilstede under samtaler med barn som omhandler alvorlig vold eller seksuelt misbruk. Det bør gjøres opptak av relevante samtaler i barnevernssaker.

Barnevernet må være en lærende instans. Forandringsfabrikken og “Mitt Liv” hjelper kommuner til økt kompetanse og med å etablere gode rutiner for til den viktige samtalen med barn.

Lillestrøm kommune må bli en “Mitt liv” kommune.