Helse og omsorgstjenester

Vår helse har fått stadig større fokus de senere år. Helsen påvirkes av mange faktorer rundt oss, både aktivitet, kosthold, oppvekstmiljø og mange andre forhold. Kommunen skal ha et godt og mangfoldig tilbud for å pleie ulike helseplager. Samtidig er det tverrfaglige forebyggende helsearbeidet, spesielt gjennom de familienære tjenestene, vel så viktig.

Helsestasjonen og jordmødrene er de som først treffer oss når vi kommer til verden, både gjennom svangerskap og senere oppfølging. Deres rolle svært viktig med hensyn til å sikre barn en best mulig start på livet. Derfor må kommunen ha tilstrekkelig mange kompetente jordmødre til å følge familien før og etter fødsel.

Det å få flere helsesøstre tilbake på skolene er også viktig for å forebygge helseplager hos barn og unge.

Folkehelsen er viktig, både for samfunnet som helhet og for den enkelte. Med ulike virkemidler er det mulig å forebygge livsstilssykdommer ved å få folk flest i aktivitet og ved å bidra til et sunnere kosthold. Lillestrøm FrP vil støtte opp under kommunens Frisklivssentral som gjør en formidabel jobb for å skape et lavterskeltilbud til innbyggerne slik at de fritt kan være aktive og bedre egen helse.

Eldreomsorg

Det skal være trygt og godt å bli gammel i Lillestrøm kommune. Den enkelte skal være trygg på at kommunen stiller opp dersom man blir utrygg hjemme eller får redusert boevne.

Ved å arbeide forebyggende med hjemmebesøk, vil de eldre kunne opprettholde tryggheten også når helsen svikter eller ektefellen faller fra. Målet er at alle skal mestre sine egne liv.

Eldre med begynnende demens eller som rammes av andre funksjonsnedsettelser skal gis tilpasset bistand, for å kunne mestre sine liv. Rehabilitering for raskest mulig gjenvinning av funksjonsevne er like viktig for alle, uavhengig av alder.

Senest ved fylte 75 år skal alle seniorer ha fått tilbud om hjemmebesøk for å forberede alderdommen.

Lillestrøm kommune skal være innovativ og ta i bruk ny velferdsteknologi som bidrar til økt trygghet og selvstendighet for den enkelte og økt trygghet for pårørende. Trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi skal gjøres tilgjengelig for alle med behov, og så rimelig som mulig for brukerne.

Når det ikke lenger er mulig å bo hjemme skal det være en sykehjemsplass tilgjengelig. Med fritt brukervalg skal den eldre selv få velge hvilket sykehjem man ønsker, enten det er privat eller kommunalt.

Alle skal ha rett til eget rom på sykehjem, men også mulighet til å bo sammen med ektefelle, dersom det er ønskelig. Det er viktig med institusjonsplasser og omsorgsboliger i hele kommunen, slik at de eldre får bo sine siste leveår nær der hvor de har sine relasjoner.

Sykehjemmet er hjemmet til de eldre som bor der. Selvsagt skal de involveres når menyen for middagene settes opp, og selvsagt skal de involveres når det planlegges aktiviteter. I en tilværelse på sykehjem er måltidene gjerne dagens høydepunkt. Sykehjemmene bør legge til rette for at mat kan tilberedes på sykehjemmet. Kommunen bør være tilknyttet en ernæringsfysiolog som kan bistå sykehjemmene.

En god alderdom er for mange å opprettholde et godt nettverk. Det er ikke alltid like enkelt når venner og livsledsagere faller fra. Lillestrøm FrP vil legge til rette for trivsels- og helsereiser vinterstid for at flere skal kunne bygge nettverk, få bedre trivsel og derigjennom bedre helse.

Lillestrøm kommune bør søke om å delta i regjeringens forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Det vil styrke eldreomsorgen i kommunen ytterligere.

Frivilligheten har en viktig rolle i eldreomsorgen allerede i dag. Vi ønsker å stimulere dette ytterligere. Blant annet ønsker vi å vurdere en modell fra den nederlandske byen Deventer som tilbyr studenter gratis husly i små leiligheter ved sykehjemmet, mot at studentene tilbringer tid sammen med sine eldre naboer.

Lillestrøm FrP vil:

 • Etablere ordning med forebyggende hjemmebesøk.
 • Legge til rette for fritt valg av sykehjem.
 • Legge til rette for fritt hjemmehjelpsvalg.
 • Tilby velferds- og trygghetsteknologi.
 • Delta i forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg.

Sosialhjelp og sosiale tjenester

Alle som kontakter NAV med behov for sosialhjelp skal møtes med respekt og verdighet. Sosiale ytelser er samfunnets sikkerhetsnett når andre ordninger ikke lenger strekker til. Målet må dog være at ingen skal være avhengig av sosiale ytelser over tid.

Hjelp til selvhjelp skal være det bærende prinsippet innenfor sosialtjenesten. Krav om aktivitetsplikt er avgjørende for sosialhjelpsmottakere som er fysisk og mentalt skikket til aktiviteten. Det må utarbeides plan for hvordan mottaker gjennom aktivitet skal kunne gjenvinne selvstendighet.

Uteblivelse fra pålagt aktivitet må få konsekvenser. Det skal ikke være attraktivt å velge sosialhjelp fremfor arbeid, selv om man har begrensede muligheter på arbeidsmarkedet. Samtidig skal NAV bistå på veien mot fast arbeid.

Sosialhjelpen skal være en midlertidig ytelse. Personer som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å arbeide, skal tilbys annen type behandling eller vurderes for uføretrygd.

Der er viktig å finne innovative løsninger på de sosiale utfordringene den enkelte står overfor. Vi ønsker stimulering til sosialt entreprenørskap og prosjekter med arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere, samt et tettere samarbeid mellom det offentlige og private for å løse de sosiale utfordringene.

Lillestrøm FrP vil:

 • Samarbeide med private for å gi arbeidstrening.
 • Stille krav om aktivitetsplikt.

Rusomsorg

Det er viktig å legge til rette for gode oppvekstsvilkår blant barn og unge. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er viktig for å hindre at unge prøver rusmidler, og for å hindre utvikling av rusavhengighet. I familier hvor det er utfordringer med rus er det spesielt viktig å følge nøye med barnas utvikling. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Tidlig og god innsats av familienære tjenester gjennom oppveksten er viktig for forebyggingen.

Selv om hver enkelt har et personlig ansvar for egen livsførsel, så er det ofte bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Lillestrøm kommune skal bidra til å motivere den enkelte til å komme seg ut av rusmisbruk, bistå i søknadsprosess for å få behandling, og deretter å bidra med nødvendige oppfølging umiddelbart etter endt behandling. Et godt ettervern er helt avgjørende for å lykkes med å opprettholde en rusfri hverdag.

Ved endt behandling skal alle tidligere rusmisbrukere ha en individuell plan for videre oppfølging. Det er viktig å finne gode løsninger på de sosiale utfordringene rusmisbrukerne ofte har etter avrusning. En bosituasjon uten omgang med rus, arbeidstrening og fritidsaktiviteter er viktig for å lykkes med å skape en varig rusfri tilværelse

Rusproblemer påvirker ikke bare den som sliter med rusmisbruk, en også familien og andre personer i omgangskretsen. Spesielt tungt er det for foreldre som opplever at deres håpefulle gjør dårlige valg i livet. For å styrke foreldrene i møte med en ungdom som er i endring bør det tilbys foreldrekurs til bekymrede foreldre. Kommunen bør også bidra til etablering av nettverk for foreldre med barn i risikogrupper eller som allerede har et etablert misbruk.

Psykisk helse

Lillestrøm FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten, tidlig innsats i familienære tjenester, og sikre at vi har en god psykologtjeneste i kommunen. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Vi vil derfor prioritere en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes for å redusere ventetidene, for å få på plass et mangfold av tilbud og for å få en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene.

Jobben regjeringen har gjort med kommunepsykologer vil vi videreføre, og passe på at når tre kommuner, med dertil antall kommunepsykologer, blir til en skal vi passe på og jobbe for at antall psykologer ikke reduseres, men heller økes da behovet er stort.

Skolen er en viktig arena, og må styrke sitt arbeid for å avdekke psykiske plager i tidlig arbeid, derfor ønsker vi tettere samarbeid mellom skoler og BUP.

Lillestrøm FrP vil:

 • Jobbe for at samarbeidet mellom skole og BUP styrkes.
 • Sikre nok kommunepsykologer.
 • Jobbe for et ambulerende psykisk helseteam.
 • Styrke det generelle tilbudet for psykisk helse blant annet ved samarbeid med det private.

Legevakt, fastleger og helsehus    

Legevakten skal tilby hjelp til deg som opplever akutt sykdom, skade eller krise. Som med resten av helsetjenesten må det være et mål for legevakten å gi et tilbud som er så sømløst som mulig for pasienter. Det forutsetter et godt samarbeid med fastleger og Ahus, og det forutsetter at legevakten tilbyr den hjelpen som trengs i de vanligste skadetilfeller.

Ved etablering av nytt helsehus/legevakt må det legges til rette for at pasienten kan få konstatert eventuelle bruddskader, samt få behandlet enkle bruddskader, uten å måtte reise til Ahus. 

Med dagens praksis hvor det er en tidlig utskrivning fra Ahus legges et stort ansvar over på kommunene. Et helsehus bør kunne avhjelpe sykehjemmene ved utskrivninger der hvor det er et stort behov for rehabilitering og medisinsk oppfølging.

Legevakten skal også kunne kontaktes og rykke ut ved akutt legehjelp i hjemmet.

Lillestrøm FrP ønsker å opprettholde legevakten på Sørumsand, eventuelt som en avdeling under Lillestrøm legevakt.

Dersom legekontorenes åpningstider utvides vil også legevaktene avlastes. Det vil i de fleste tilfeller også bety kortere reisevei og raskere behandling for pasientene. Det bør derfor innføres en forsøksordning med utvidet åpningstider.

Lillestrøm FrP vil:

 • Sikre en mer sømløs pasientbehandling.
 • Iverksette en forsøksordning med utvidet åpningstid ved utvalgte legekontor.
 • Sikre at innbyggerne får hjelp når de trenger det uten unødig ventetid.
 • Beholde legevakt på Sørumsand.
 • Sørge for tilstrekkelig telefonkapasitet for å besvare spørsmål som kan løses via telefon/nett.
 • Gjøre KAD mer tilgjengelig for flere slik at belegningsprosenten økes.

Ungdom og helse

Lillestrøm FrP vil arbeide for at det skal være tilgjengelig helsesøster i barne- og ungdomsskolens åpningstider. Det er viktig at helsesøster følger opp elever som henvender seg til dit, og at helsesøster blir en tillitsperson for ungdom. Helsesøster skal involveres i forebyggende arbeid og bidra til at alle elver blir sett.

Ved å øke satsningen på digitale helsetjenester, vil terskelen bli lavere for ungdom for å ta kontakt med helsesøster. Et eksempel er “Helsesista” på snap.  Samtidig må vi styrke og rette fokus mot helsestasjon for ungdom og dets tilbud.

Lillestrøm kommune må ha en nullvisjon for selvmord og selvskading. Involvere helsesøster ved skolen i forebyggende arbeid.

Vi må i større grad også sette søkelys på digital mobbing og jobbe målrettet i et samarbeid med ungdommene, slik at dette blir lettere å ta tak i disse utfordringene.

Lillestrøm FrP vil:

 • Sørge for tilgjengelig helsesøsterkapasitet i barne- og ungdomsskolens åpningstid.
 • Gjøre terskelen for å oppsøke helsestasjon for ungdom lavere.
 • Jobbe for å bekjempe digital mobbing.
 • Ha en nullvisjon for selvmord og selvskading

Veteraner fra Forsvaret

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40.000 bidratt i fredens tjeneste.

Lillestrøm FrP mener det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste. Lillestrøm FrP vil at det utarbeides kommunal veteranplan. Planen bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, med fokus på samhandling mellom ulike kommunale aktører. Sentrale elementer i planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av veteraner og deres familier, som har behov for ulike tilbud.

Rehabilitering/ habilitering

Rehabilitering og habilitering skal ha som mål at hver enkelt skal være så frisk som mulig, oppnå best mulig funksjonsevne og mestring og i størst mulig grad kunne delta i samfunnet.

Habilitering er en livsnødvendighet for barn og unge som har medfødt eller ervervet varig funksjonsnedsettelse. For mange av disse er trening et nødvendig middel for å kunne fungere i hverdagen og være mest mulig selvhjulpne.

God rehabilitering er også en viktig samfunnsøkonomisk faktor. Får våre innbyggere raskest mulig tilbake til arbeidslivet. Derfor er det viktig at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet på fysioterapi slik at ventelistene holdes nede og innbyggerne får hjelp når de trenger det. God fysioterapi bidrar til at eldre kan være best mulig selvhjulpne og bo i eget hjem lengre dersom de ønsker det. 

For å oppnå dette er det behov for en økning av antall driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter ut i fra dagens situasjon. Det samme gjelder fastlønnede ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunen. 

Vi må også videreutvikle hjemmebasert rehabiliteringsteam som behandler og tilrettelegger for best mulig rehabilitering hjemme.

Lillestrøm FrP vil:

 • Sikre god kapasitet på fysioterapi.
 • Bidra til at rehabiliteringsplasser ved kommunens sykehjem faktisk brukes til rehabilitering.
 • Jobbe for å få flere varmtvannsbasseng i kommunen.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har økt behov for helse- og omsorgstjenester. Derfor kreves det at kommunen tilrettelegger for dette slik at alle innbyggere blir inkludert og kan delta i samfunnet på best mulig måte.

Foresatte til barn med funksjonshemning skal få tilbud om informasjonsmøte vedrørende kommunens tjenester og deres rettigheter til disse, og det skal rutinemessig gjennomføres en vurdering om et barn med funksjonshemning kvalifiserer for en individuell plan (IOP) som skal sørge for et helhetlig tilbud.

Lillestrøm FrP vil arbeide for bedre avlastningsordninger for familier med sterkt funksjonshemmede barn, og sikre at funksjonshemmede får mulighet til å flytte inn i egen bolig når de blir voksne, slik at de kan leve sine selvstendige liv.

Vi vil samtidig legge til rette for at funksjonshemmede som vil bo sammen med sin familie etter myndighetsalder, skal få anledning til dette.

Det må gis bedre tilgang på støttekontakter til svaksynte og blinde, samt hørselshemmede og døve, og det må legges bedre til rette med BPA og universell utforming for å inkludere disse gruppene.

Lillestrøm FrP vil:

 • Lette tilgangen på logoped for de som trenger språktrening etter sykdom eller ulykker.
 • Styrke hjelpemiddelsentralene slik at ventetid reduseres.
 • Sikre at de som trenger det får lik tilgang på individuelt tilpassende hjelpemidler.                                                                           
 • Sørge for at funksjonshemmede (både fysisk og psykisk) får tilrettelagt tilgang til utdannelse.