Idrett, kultur og frivillighet

Idrett og idrettsanlegg

Bilde av Eika Fet Arena i Fetsund

I Lillestrøm kommune er det i dag 100 idrettslag fordelt på 33 969 medlemmer som utgjør 41% av kommunens innbyggere. Den frivillige innsatsen er ca 550 årsverk og tilsvarer ca kr. 250.000.000.

Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at barn og unge skal få mest mulig utbytte av de ulike aktivitetene som tilbys i kommunen. Offentlige midler som brukes på idretten bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett.

Idretten skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten kan være en god arena for integrering i samfunnet, men ikke gi særordninger til noen grupper basert på etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller religion.

Lillestrøm FrP ønsker å bidra til idrettsglede for alle og at dette legger grunnlaget for en god helse i livet. I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige.

Ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk, integrering, forhindre ensomhet med mer

Toppidretten bør være egenfinansiert slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidretten.

Eiere og drift av idrettsanleggene er i dag forskjellige i de 3 kommune som er slått sammen. I Fet og Sørum eies og driftes i all vesentlighet av idrettslagene (ikke svømmehaller og gymsaler). I Skedsmo eies og driftes de fleste anleggene av kommunen.

Av nye anlegg i kommende periode vil vi bidra til at det bygges minst 2 nye flerbrukshaller, og vi vil prioritere haller ved Sørumsand skole og Sandbakken på Skedsmokorset. Vi vil også prioritere et nytt 25 meters svømmebasseng tilknyttet Sørumsand skole for å tilfredsstille kompetansekravene som er satt for en 4, 7 og 10 klassing.

Lillestrøm FrP vil:

  • Bidra til at det bygges minst 2 nye flerbrukshaller i perioden.
  • Bidra til flere ballbinger spredt rundt i kommunen.
  • Prioritere støtten til frivillige lag og organisasjoner.
  • Samarbeide med frivillige organisasjoner og si ja til tiltak som stimulerer til mer frivillighet.
  • Prioritere rehabilitering, vedlikehold, og nyetablering av idrettsanlegg.
  • Slippe til idretter som ikke er blant de veletablerte.
  • At alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av det offentlige.
  • At lokale lag og foreninger i større grad skal få eieransvar for nærmiljø idrettsanlegg.
  • Sette av midler som skal brukes til å gi fattige barn tilgang til idrett.
  • Videreutvikle utlånstilbud for idretts- og friluftsutstyr.

Et levende kulturliv

Kulturelle opplevelser, enten det er dans, teater, stand-up, levende musikk eller tar andre former, er viktige. De viser samtiden, og de opprettholder og bringer kulturarven videre.

Lillestrøm FrP ønsker et levende kulturliv, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet. Kommunen har en spesielt viktig rolle med å tilrettelegge for barne- og ungdomsaktiviteter. Dette gjelder også tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter.

En viktig arena som bidrar til ulike kulturaktiviteter for barn- og ungdom er ungdommens kulturmønstring UKM. Lillestrøm kommune bør legge til rette for gode UKM aktiviteter for barn og ungdom.

Kulturskolen

Skedsmo, Sørum og Fet har godt utviklede kulturskoler. Kulturskolen har et godt tilbud til barn og unge som ønsker noe annet enn organisert idrettsaktivitet. Kulturskolen bør i likhet med frivilligheten kunne bruke ledige lokaler i kommunen, blant annet kommunens mange skoler.

Musikk

For at musikklivet skal blomstre er det behov for øvingslokaler og scenemuligheter for barn og ungdom som utøver musikk. Det finnes for få øvingslokaler i Lillestrøm som er åpent tilgjengelig for band. FrP vil jobbe for etablering av flere øvingslokaler og bidra til at flere musikere får tilgang til en scene.

Ved bygging av flerbrukshaller og forsamlingslokaler bør det vurderes muligheten for å tilrettelegge for musikk og andre sceneaktiviteter.

Bibliotek

Bibliotekene er en viktig kilde til kunnskap og litterære opplevelser. Biblioteket har også gjennom gratisprinsippet en viktig funksjon for å utjevne forskjeller i samfunnet.

Det er helt avgjørende at bibliotekets tjenester er tilgjengelig når det passer innbyggerne. Lillestrøm FrP ønsker derfor å videreutvikle ordningen fra Sørum kommune med selvbetjent bibliotek utenfor ordinær åpningstid, og tilby dette ved flere biblioteker i Lillestrøm kommune.

Frivillighet

Frivilligheten står sterkt i området som blir Lillestrøm kommune. Frivilligheten er avgjørende for et blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv. Mange ildsjeler står på, både for sine egne barn og andres. Det er viktig at kommunen legger til rette slik at frivilligheten skal stå sterkt også i fremtiden.

Frivilligsentralen er et viktig bindeledd mellom kommunen, frivillige aktører og innbyggerne. Det formidles i dag en rekke kulturaktiviteter gjennom Frivilligsentralen, noe som bør videreutvikles i Lillestrøm kommune.

Kommunale bygg tilhører i prinsippet oss alle som innbyggere og skattebetalere i Lillestrøm kommune. Det er derfor viktig å legge til rette for at frivillige lag og foreninger får tilgang til kommunale bygg når de ikke er i bruk av kommunen.

Kulturhistorie

Samtidig som samfunnet utvikler seg er det viktig å ivareta vår kulturhistorie. Kulturhistorien er en viktig del av vår identitet, og i nye Lillestrøm kommune er det kulturhistorie fra tre kommuner som skal forenes.

Det er mye kulturhistorie å ta vare på i Lillestrøm kommune, med Fetsund Lenser, Blaker Skanse, Oldtidsveien over Farseggen, og Kjeller flyplass som fyrtårn i våre gamle kommuner. Kommunen har et ansvar for å bidra til at den viktigste kulturhistorien blir ivaretatt.

Kirker

Bilde av Blaker kirke

Lillestrøm FrP vil fortsette å støtte den Norske Kirke som kulturbærer for den kristne kulturarven i Norge og som viktig ramme for folk under høytider og i forbindelse med livets høydepunkter. Kirkene trenger løpende vedlikehold og vi vil fortsette å støtte dette i våre budsjettforslag. I tillegg støtter vi arbeidet til frivilligheten og vi vil oppmuntre til fortsatt godt samarbeid med Lillestrøm kommune.