Infrastruktur

En av kommunens viktigste oppgave er å sikre en god infrastruktur. Infrastrukturen er det som sikrer innbyggerne mobilitet og som tilrettelegger for at innbyggerne kan kommunisere med hverandre og med omverden. 

Det er viktig at infrastrukturen legges på plass før etablering av store utbyggingsområder, slik at nye områder i minst mulig grad blir en belastning for etablert infrastruktur.

Samtidig er det viktig at gjennomgangstrafikken i størst mulig grad ledes utenom byen. Dette blir blant annet viktig i forbindelse med prosjektering av ny avlastningsvei for E6, enten langs FV120 eller langs RV22.

Veier

Lillestrøm FrP mener at gode kommunale veier vil knytte den nye kommunen sammen og må prioriteres.

Personbilens tid er ikke over, derfor ønsker vi å satse på mer vei, bredere vei og ikke minst velholdt vei. Vi søker å øke budsjettene for vedlikehold av veier i kommunen, slik at man kan ferdes sikkert med bil. Vi ønsker også i størst mulig grad å skille bilister og myke trafikanter med fortau eller gang- og sykkelveier. Vi ønsker å legge til rette for privatbiler i Lillestrøm, inkludert gode parkeringsfasiliteter.

Bompengefinansiering

Det å ta bompenger for å finansiere vei eller kollektivtransport er en urettferdig og dårlig måte å realisere prosjekterer på.

Lillestrøm FrP er sterkt imot bompenger og vi vil jobbe aktivt fremover for å hindre enhver form for forsøk på å innføre bompengefinansiering i den nye kommunen. Enten det er snakk om inn til Lillestrøm by, inn i vår vidstrakte kommune eller ved den planlagte glommakrysningen.

Parkering

Lillestrøm FrP er bekymret for nedbyggingen av parkeringsmulighetene i kommunen. Veldig mange er avhengig av personbilen for å komme seg rundt. Om tjenestetilbudene etterhvert konsentreres rundt Lillestrøm by er det viktig å kunne tilby nok parkeringsplasser for innbyggere som kommer utenfra fra byen.

Det er viktig å passe på at handel og kulturtilbudene i Lillestrøm by ikke blir lidende av at kommunen prioriterer utbygging fremfor parkeringsmuligheter.

Vi vil jobbe for at alle togstasjoner i den nye kommunen skal tilby nok pendlerparkeringsplasser, og spesielt i Lillestrøm by hvor situasjonen er prekær.

Kollektivt

Lillestrøm kommune bør være en foregangskommune når det gjelder kollektiv. Lillestrøm er allerede et kollektivknutepunkt med flere hovedlinjer for tog og et relativt godt utbygget busstilbud. Dette vil Lillestrøm FrP jobbe for å utvikle videre. Et attraktivt kollektivtilbud forutsetter at tilbudet er prisgunstig og har en god tilgjengelighet.

I dag er det to reisesoner innenfor rammene av nye Lillestrøm kommune. Det betyr at det blir dyrere for mange innbyggere å reise med kollektiv transport til rådhuset i sin egen kommune. Vi vil derfor jobbe for at hele den nye kommunen blir en reisesone, slik innbyggerne slipper økte reisekostnader for å benytte kommunale tjenester.

Vi vil jobbe med videre utvikling av busstilbudet i kommunen. Det er både behov for hyppigere avganger og mer direkte ruter. Der hvor passasjergrunnlaget er svakt bør det vurderes å sette inn mindre busser.

Lillestrøm FrP ser hvor viktig toget er, ikke bare for vår kommune, men vårt distrikt. Kongsvingerbanen har lenge vært moden for oppgradering. Det gjelder blant annet korte plattformer og dårlig kapasitet på materiell. Kapasiteten er også for dårlig på hovedbanen. På begge baner henvises mange reisende til ståplasser.

Vi vil derfor jobbe aktivt oppimot statlige myndigheter for å få økt kapasitet gjennom flere avganger eller togsett med større kapasitet, og for fortgang i utbyggingen av plattformer på Kongsvingerbanen.

Innfartsparkering

Det er trangt på parkeringen ved Svingen stasjon.

Veldig mange er avhengig av bilen for å komme seg rundt i nærområdet. Samtidig ønsker vi flere over på kollektivtrafikk inn til de store tettstedene og byene. Det forutsetter at vi kan tilby nok innfartsparkeringer slik at kollektivtilbudet blir tilgjengelig for folk flest.  

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss til skolens ordinære start- og sluttider. Noen elever er imidlertid avhengig av å benytte skolens utstyr som instrumenter, kamera og lignende, for å kunne gjøre ferdig skolearbeid. Eksempelvis legger Lillestrøm VGS til rette for at elevene kan benytte skolen og utstyr frem til klokken 20.00.

Reisekortet for elevene gjelder imidlertid bare frem til klokken 18.00, slik at elevene ofte må betale skoleskyssen selv. Skoleskyss er et fylkeskommunalt ansvar. Vi vil jobbe for at fylkeskommunen skal utvide skolekortordningen til å gjelde også etter klokken 18 på hverdager.