Kommunal utvikling

Lillestrøm by og «LSK-triangelet»

Lillestrøm by er trolig landets mest sentrale kollektivknutepunkt, med raske og hyppige togavganger til både Gardermoen og Oslo. Det er derfor naturlig og ønskelig med utvikling i Lillestrøm by.

Lillestrøm FrP ønsker derfor å transformere Lillestrøm fra en by med småbypreg, til en moderne storby i norsk sammenheng. Det betyr å endre alle dagens reguleringsplaner, slik at grunneierne gis mulighet til å være med på denne utviklingen. Lillestrøm FrP ønsker ikke å sette noen øvre grense for høyde på bygg, men vil stille krav til solforhold og gatebredde. Kombinasjon av bolig og næring skaper et levende og pulserende sentrum. For FrP står den private eiendomsretten høyt, og Lillestrøm FrP vil være en JA-kommune også når det kommer til modernisering, fortetting og utbygging.

Lillestrøm har også en utfordring med solforhold i det offentlige rom. Storgata er vendt nord – syd, noe som gjør at kveldsolen i liten grad når frem til spisesteder og andre oppholdsarealer. Kvartalsstrukturen i de nye prosjektene har også i for liten grad tatt hensyn til solforholdene i arenaer for oppholdsrom. Lillestrøm FrP vil ha ett spesielt fokus på gode solforhold i fremtidige plan- og reguleringssaker, med høy prioritering av serveringsteder, parker og lekeplasser.

For å minske presset mot etablerte boligområder, og for å få en god vekst nær kollektivtransport, vil Lillestrøm FrP åpne for å bygge høyt i områder der dette kan gjøres uten å sjenere eksisterende bebyggelse i særlig grad. Noen slike områder kan være Nesa (Dynea/Norges Varemesse) og Strandveien (Gamle NRV/Vannverket).

Lillestrøm FrP vil:

 • Si nei til føringer som binder store deler av veksten til Lillestrøm by.
 • Kreve bredere gater for å tillate høy bebyggelse i Lillestrøm.
 • Begrense byggehøydene ut mot eksisterende småhusbebyggelse. Den klare hovedregelen skal være 4+1 etasje.
 • Sørge for bedre solforhold for serveringsteder, parker og lekeplasser i fremtidige utbyggingsprosjekter.
 • Transformere Lillestrøm fra småby til moderne storby
 • Bygge ut Kjellerområdet
 • Forlenge Vestli T-bane til Kjeller

Næringsliv

Lillestrøm FrP vil at kommunen skal være an aktiv medspiller for å sikre nye arbeidsplasser og gode rammevilkår for eksisterende næringsliv. Vi vil jobbe for et lavest mulig skattetrykk, enklere, raskere og mer effektiv saksbehandling og en næringsvennlig arealpolitikk.

Lillestrøm kommune må bli enda bedre på å imøtekomme næringslivets behov har for å gjøre nødvendige tilpasninger og omstillinger for å være konkurransedyktige. Det inkluderer å øke det tilgjengelige næringsarealet i kommunen.

En satsing på veibygging og annen infrastruktur er viktig for å fremstå som en attraktiv næringskommune. Dette må skje uten å legge ytterligere byrder på næringslivet gjennom bompenger eller andre avgifter.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er viktig for næringsutviklingen i kommunen. Vi vil støtte satsingen på nystartede bedrifter, og legge til rette for at Kunnskapsbyen Lillestrøm skal kunne tilby støtte for bedrifter som skal over i fase 2 etter etableringsfasen.

Lillestrøm FrP vil:

 • Ha en positiv holdning til å imøtekomme næringslivets ulike behov.
 • Forenkle regelverk og kommunalt planarbeid til fordel for byens næringsliv.
 • Åpne for en fri konkurranse om kommunale oppdrag.
 • Ha en liberal skjenkepolitikk med gode rammevilkår for restaurantnæringen.
 • Skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste.
 • Utvide skjenketiden til lovens maksimum og søke staten om en forsøksordning med døgnåpen skjenking i Lillestrøm.
 • Fjerne eiendomsskatten gjennom en gradvis nedtrapping.
 • Utnytte Hellerudsletta til næringsformål.
 • Åpne for matservering etter kl. 02.00 i de områdene det nå er forbudt.

Miljø

Vi er alle ansvarlige for det miljøet vi lever i. Miljøet er summen av våre valg i hverdagen, derfor må det blir enklere å gjøre gode miljøvalg.

Lillestrøm FrP vil videreføre det gode miljøarbeidet som allerede gjøres i Skedsmo, Fet og Sørum. Arbeidet med å få renere vassdrag er fortsatt viktig i en kommune som har Nord-Europas største innlandsdelta i sin midte, med et fantastisk artsmangfold. Her vil vi styrke arbeidet sammen med andre kommuner langs våre vassdrag.

Det kan bli enklere å kjøre kollektivt, ved at rutetilbudet og kapasiteten utvides og ved at reisetiden reduseres. I tillegg må det i enda større grad tilrettelegges for innfartsparkeringer ved kollektivtransport. Dette er forhold som må tas opp med statlige og regionale myndigheter.

Det kan gjøres enda enklere og tryggere å velge sykkelen frem for å sette seg i bil. Sykling er også godt for egen helse. Vi ønsker imidlertid ikke å gjøre det dyrere og vanskeligere for de som har behov for å benytte bil. Vi ønsker følgelig heller ikke en bompengefinansiert bypakke.

I takt med at bilparken fornyes i retning av lavere utslipp og større andel el-biler, må det også legges til rette for flere ladestasjoner. Lillestrøm kommune må ha en offensiv satsing på el-biler, også ved anskaffelse av biler til kommunens egen virksomhet.

Kommunen bør satse på energiøkonomiserende tiltak (ENØK) der dette er regningssvarende, herunder utfasing av fossile varmekilder. Det vil også være et bidrag i klimasammenheng å erstatte fossile varmekilder med fornybar energi.

Nye Lillestrøm kommune vil ha store landarealer med mye dyrkbar og dyrket mark. Vi vil jobbe for å bevare mest mulig dyrket mark, men vil prioritere vekst fremfor vern på områder som er sentralt for utviklingen av kommunen. Ved nedbygging av dyrket mark bør det vurderes relokasjon av landbruksjorda.

I Lillestrøm kommune er det store områder med raviner. Raviner og dens funksjon som biotop skal respekteres, men vi mener at det ikke skal være totalvern på raviner. Der det er mer hensiktsmessig å prioritere folkehelse og utbygging vil vi jobbe for dette, selv om det betyr igjenfylling av enkelte raviner.

Fremskrittspartiet vil:

 • Arbeide for renere vassdrag i kommunen.
 • Styrke kommunens satsing på ENØK-tiltak.
 • Gjøre det lettere å velge kollektivtransport.
 • Legge til rette for flere ladestasjoner for el-biler.

Utvikling av by og bygder

Fremskrittspartiet mener at nye Lillestrøm skal være en åpen og levende kommune, hvor det må tilrettelegges både for opplevelser, boliger, handel og næringsliv. Lillestrøm FrP vil ta hele kommunen i bruk.

Lillestrøm FrP vil prioritere vekst og utvikling også utenfor Lillestrøm by. Fylkeskommunen og staten utøver i dag ett sterkt press for at mesteparten av utviklingen skal komme i sentrale strøk. Dette mener Lillestrøm FrP blir for endimensjonalt, og vi vil jobbe for vekst i hele kommunen. 

Et variert boligtilbud og et rikt bomiljø er av stor betydning for den enkeltes trivsel. Et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag vil gjøre det lettere å etablere et variert forretningsliv og tjenestetilbud. Lillestrøm FrP vil derfor prioritere vekst og utvikling i Sørumsand, Fetsund og Skedsmokorset/Frogner. De regionale tettstedene våre skal utvikles til områder med gode butikk, bolig, service og kulturtilbud.

I gamle Skedsmo kommune har 90 prosent av veksten vært lagt innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller. Dersom dette videreføres i ny kommune, vil dette i praksis bety utbyggingsstopp i kommunens grender. Dette ønsker ikke FrP å være med på. Vi ønsker å liberalisere muligheten for nybygg og utvikling i tettsteder, bygder og grender. 

Levende grender

Lillestrøm kommune består av et bysentrum og flere urbane områder, men også av en rekke grender som har andre rammevilkår og andre forventninger enn tettstedene. Et av de gjennomgående ønskene fra grendene er muligheten til fortsatt boligbygging. Målet er å kunne opprettholde folketall og livsgrunnlag. Fremskrittspartiet vil legge til rette for muligheten til å bygge og bo der man vokser opp, også i våre grender.

I grendene ligger det også næringsliv, og faktisk også hjørnesteinsbedrifter som skaper arbeidsplasser. Det er viktig at kommunen legger til rette for videre utvikling og vekst for næringslivet også i grendene.

Blaker

Lillestrøm FrP er for å utvikle Blaker som tettsted, og ønsker å legge til rette for utbygging av flere eneboliger.

Den planlagte grensejusteringen mellom Sørum/Lillestrøm og Nes vil vi i Lillestrøm FrP følge tett med på for å sikre at Blakers innbyggere ikke blir skadelidende eller mister tjenestetilbud.

Dalen

En av de store bekymringene i Dalen er i ferd med å løses med ny fylkesvei 169, med tilhørende gang- og sykkelvei. Det legges også til rette for bygging av boliger i området, slik at grunnlaget for skole og barnehage styrkes.

Det bør vurderes etablering av et bofellesskap for eldre pleietrengende i Dalen krets.

Enebakkneset

Vi ønsker å legge til rette for boligbygging slik at de som vokser opp på Enebakkneset får en mulighet til å etablere seg i egne hjem i bygda.

Fetsund

Lillestrøm FrP vil at kommunen skal gå i ny dialog med statlige myndigheter for å videreutvikle Svingen stasjon med lenger perrong og med bedre parkeringsmuligheter. Det er viktig å gjøre togtilbudet tilgjengelig

I dag er det køer og kaos på veiene i Fetsund både morgen og kveld. En kryssing av Glomma med firefelts vei frem til Mysenkrysset vil bidra til god trafikkflyt i flere tiår. En utbygging må gjennomføres uten å belaste bilistene med ytterligere bompenger.

Fetsund vil være et regionsentrum for en grendene i gamle Fet kommune. Det er derfor viktig å opprettholde en rekke velferdstjenester i Fetsund sentrum.

Frogner

Plassering av ny Frogner stasjon er en svært sentral del i utviklingen av Frogner som nærområde. Vi vil derfor jobbe videre med å legge press på Bane NOR slik at både plassering og utbygging av ny stasjon realiseres hurtig. Lillestrøm FrP mener at innfartsparkering må prioriteres høyt på den nye stasjonen. I påvente av nye Frogner stasjon vil vi arbeide for bedre og sikrere trafikkavvikling rundt den eksisterende stasjonen.

Vi vil sette vekst fremfor vern i områdene rundt stasjonen men ønsker at Frogner sentrum skal fortsette å være midtpunktet på Frogner med dertil handel og kulturtilbud.

Leirsund

Den lille bygda Leirsund består i hovedsak av eneboliger og småhus. Vi ønsker å beholde dette og vil stille oss kritisk til planer om utbygging av blokker eller høyhus.

Leirsund stasjons er svært viktig for lokalsamfunnet, og avlaster Lillestrøm stasjon mye, vi vil derfor jobbe for å beholde stasjonen ved fremtidige utbygginger eller endringer av hovedbanen. Lillestrøm FrP ser det som positivt om befolkningen på Leirsund kunne fått en dagligvarebutikk i området og vil jobbe for dette.

Leirsund bru er sterkt utsatt for flom. Det er derfor behov for en rask oppgradering av bruen slik at ferdsel kan skje uhindret ved alle årstider.

Lørenfallet

I Lørenfallet står frivilligheten sterkt, og Lillestrøm FrP mener det er viktig for lokalsamfunnet og folkehelsen at ulike arrangement gjennomføres i lokalmiljøet. Idrettsplassen flyttes ikke dersom idrettslaget er uenig, og ikke før det er på plass et minst like bra alternativ for barn og unge.

Trafikksikkerhet må prioriteres høyt, undergang ved Sørum skole må raskt på plass, og RV171 bør oppgraderes og legges utenfor Lørenfallet. Sørum skole bør bestå også i fremtiden, men dette fordrer et vedvarende lokalt engasjement og stabil lærertetthet ved skolen.

Skedsmokorset

Skedsmokorset har i dag enorme trafikkutfordringer. Lillestrøm FrP ønsker derfor å prioritere avviklingen av trafikken fra Gjerdrum i tunnel i forhandlinger med regionale og statlige myndigheter, slik at trafikken gjennom Skedsmokorset sentrum reduseres vesentlig. 

Det er også ett stort potensial for videreutvikling av aksen Husebyjordet/Skedsmo Senter som ett fullverdig sentrumsområde. Vi vil arbeide for en utvikling av området som sørger for at Skedsmokorset får de sentrumskvalitetene som det store innbyggertallet tilsier.

Skjetten

Skjetten har høy innvandrerandel noe som gir enkelte utfordringer på skolene. Derfor ønsker vi å fortsette med nærmiljøsatsningen på Skjetten og prioritere skoler og barnehagene.

Kollektivtilbudet er en viktig for Skjetten og vi vil jobbe med å videreutvikle tilbudet.

Lillestrøm FrP stiller jeg positiv til plasseringen av eventuelt ny idrettshall på jordet ved Nordbyveien.

Strømmen

Lillestrøm FrP er bekymret for at det de senere år er blitt bygget for tett på Strømmen, i kombinasjon med relativt smale gatebredder. Store deler av det sentrale strømmen er i dag utbygget med leiligheter, og vi vil konsentrere eventuelle nybygg på strømmen i området rundt Strømmen stasjon.

Det er viktig å bevare småhusbebyggelsen på Strømmen Øst.

Sørumsand

Sørumsand har en flott plassering ved Glomma og Bingsfossen, og med jernbanestasjon midt i sentrum. Lillestrøm FrP ønsker vekst og utvikling på Sørumsand, og vil transformere Sørumsand fra et tettsted til en liten småby. Både i og umiddelbart rundt Sørumsand er det stort potensiale for utbygging. Lillestrøm FrP vil endre dagens reguleringsplaner, for å gi grunneierne mulighet til å realisere potensialet i sin eiendom. 

Som følge av økte barnekull på Sørumsand vil Lillestrøm FrP raskt ha på plass en ny stor ungdomsskole ved Idrettsparken, og deretter omgjøre Bingsfoss ungdomsskole til barneskole. En svømmehall må raskt på plass for å sikre livsnødvendig og pålagt opplæring samt at folkehelsefremmende tilbud kan gis innbyggerne på Sørumsand.

Forebyggende og tverrfaglig arbeid og tiltak mot utfordrende barne- og ungdomsmiljøer

på Sørumsand må videreføres og prioriteres, og det er viktig å opprettholde legevakten på Sørumsand.

Åkrene

Tuen stasjon er viktig for innbyggerne på Åkrene. Stasjonen ligger rett mellom industriområdet og bebyggelsen på Åkrene. I dag er det bare et fåtall tog som stopper på Tuen stasjon. Lillestrøm FrP vil arbeide for at flere tog skal stoppe på Tuen.