Skole og oppvekst

Fremskrittspartiet mener at Norge må stimulere til at barn og ungdom tar utdanning og oppnår kompetanseutvikling gjennom at man vektlegger individets ferdigheter og motivasjon. Med det mener Fremskrittspartiet at elever skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de forutsetningene elevene har.

Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

Fremskrittspartiet ønsker å ta i bruk/utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi eleven oppgaver som er tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Slike verktøy frigjør i tillegg tid for læreren og gjør det lettere å følge utviklingen til hver enkelt elev.

Læringsutbytte

Bildet er av Riddersand skole i Fet.

Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor viktig å se begrepet læringsutbytte i sammenheng med en overordnet målsetting om at alle elever i norsk skole skal vokse opp til en best mulig utgave av seg selv, og at de som voksne skal delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv

Læringsutbytteinkluderer elevenes kompetanse i fagene, utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene, sammen med elevenes sosiale læring og personlige utvikling.  Kompetanse vil si å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Nulltoleranse for mobbing

Noen elever føler seg utrygge på skolen og på skoleveien på grunn av mobbing. Fremskrittspartiet vil at skolene i Lillestrøm kommune skal ha nulltoleranse for mobbing. Foreldre bør tidlig kobles inn i mobbesaker, slik at også disse kan bidra til at mobbingen opphører. Ved vedvarende mobbing bør det vurderes om mobberen skal bytte skole.

Skolevei

Alle elever i Lillestrøm kommune skal ha en trygg skolevei. Lillestrøm FrP vil ha en gjennomgang av alle skoleveier i kommunen og prioritere å sikre utrygge skoleveier. Der hvor veien ikke er trygg, skal det tilbys skoleskyss.

Fritt skolevalg

Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Fremskrittspartiet vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen. Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur.

Tilbud til ikke faglig sterke elever

Mange elever i norsk skole har andre faglige ferdigheter enn de rent teoretiske. Fremskrittspartiet mener elever med praktiske ferdigheter skal ha muligheten til å utvikle disse og på den måten kunne gjennomføre et utdanningsløp og bestå kravene til bestått eksamen.

Skolebygg

Lillestrøm kommune vil arve mange dårlige skolebygg når den blir til i 2020. Investeringsbehovet er stort, men mange investeringer er helt nødvendig for å ivareta elevenes helse eller læringsutbytte. Derfor vil vi prioritere bygging og rehabilitering av skoler. Blant annet er det et prekært behov for rehabilitering eller nybygg ved skoler som Sten Tærud, Åsenhagen og Vesterskaun.

Vi mener at det ikke nødvendigvis er antall skoler som gir best utbytte, men heller kvaliteten på disse, derfor vil også se på om det kan være hensiktsmessig å slå sammen enkelte skoler for å gi elever bedre kvalitet på sitt skole- og læringsmiljø

Frogner skole og kultursenter har blitt pioner på sambruk av skolebygg. Her har frivillige lag og foreninger mulighet til å låne rom, til en billig penge, for å gjennomføre treninger, øvinger eller kurser. Alt dette gjennom en svært enkel og kostnadsbesparende booking portal. Dette prinsippet ønsker vi å videreføre til flere skoler og vil jobbe aktivt fremover for å realisere.

Fremskrittspartiet vil:

  • Ha høy kvalitet på skolebyggene i kommunen.
  • Satse mer på sambruk av skolebygg
  • Være et ombud for elevene slik at de sikres godt fysisk miljø på skolene

Oppvekst

En god oppvekst oppnås i praksis ved en målrettet tidlig forebyggende innsats. Dette inkluderer et tverrfaglig samarbeid med skolen som en viktig aktør.

Det forutsetter et systematisk arbeid for et godt læringsmiljø, slik at alle elever opplever å være inkludert og viktig for fellesskapet, samt forebygge mobbing og utestengelse. Risikoutsatte barn og unge må fanges opp så tidlig som mulig.

En god oppvekst avhenger også av faglig mestring i skolen. Følgelig er det viktig å avdekke eventuelle lese- og skrivevansker og regnevegring så tidlig at både skole, hjem og elev sammen kan legge et løp som tar hensyn dette.

Skolene må ha systematiske kartleggings- og oppfølgingsrutiner som fanger opp elever med svake ferdigheter og vansker i fag, tidlig i skoleløpet. Det gjør det mulig å bistå elevene og foresatte slik at en negativ utvikling forebygges.

Skolene i Lillestrøm kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes. Det betyr også at overlappingen fra barnehage til skole må være god, slik at skolen er godt forberedt dersom det kommer skolestartere med ekstra utfordringer. Det må også være en god dialog med andre familienære tjenester.

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer med ordinær tavleundervisning, eller som har utfordringer med å sitte stille. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å sikre at også disse elevene får gode skoleløp, fortrinnsvis ved bruk av evidensbaserte metoder som eksempelvis PALS.

Lillestrøm FrP vil:

  • Styrke skolenes evne til å skape et inkluderende læringsmiljø.
  • Sikre tidlig innsats slik at utfordringer avdekket tidlig og blir fulgt opp.

Overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring

Like viktig som overgangen fra barnehage til grunnskole er overgangen videre fra det kommunale skolesystemet til de videregående skoler.

God kommunikasjon mellom skolesystemene er sentralt for å sikre riktig tilbud tidlig i videregående skole. Lillestrøm kommune skal bidra godt til dette.

Barnehage

Brukerundersøkelser viser at foreldre er mest fornøyd med tjeneste som de private barnehagene tilbyr. Lillestrøm FrP mener at de private både driver billigere og minst like bra som de offentlige barnehagene.

Vi ønsker derfor at bygging av nye barnehager som hovedregel skal være i regi av de private aktørene.

For å sikre at alle barn blir sett og får en fin barnehagehverdag vil vi jobbe for at alle nye barnehager skal være avdelingsbarnehager.

For at man skal slippe å planlegge når man skal få barn slik at man er sikret barnehageplass vil vi jobbe for å ha barnehageopptak hele året i den nye kommunen.

Selv om den nye kommunen har god barnehagedekning vil vi fortsette å jobbe for at det skal være full dekning i hele den nye kommunen.

Lillestrøm FrP vil:

  • Sikre full barnehagedekning og barnehageopptak hele året.
  • Jobbe for flere private barnehager i kommunen.