Ingen lokal bru over Glomma

Flertallet i Lillestrøm kommune vedtok for en tid siden, mot Fremskrittspartiets stemmer, at Statens Vegvesens forslag til Glommakryssing skulle nedskaleres. Nå foreligger endelig løsning.

Illustrasjon: Lillestrøm FrP / Statens Vegvesen

Det opprettholdes rundkjøringer i begge ender av Fetsundbrua, for å sikre fortsatt kø og kaos, og for å opprettholde nullvekstmålet for trafikken. Ny lokal bru over Glomma, som kommunestyret i Fet kommune fikk inn som en forutsetning for å akseptere A2, er fjernet. Politikerne i Fet ville i utgangspunktet ikke ha A2 i det hele tatt, men fikk etter hvert en løsning som til en viss grad også ivaretok lokalbefolkningens behov gjennom en lokal bro. Nå er den borte fra tegningene.

Les videre

Vi vil ha dobbelspor og hyppigere avganger

Togene på Kongsvingerbanen er et svært viktig kollektivtilbud for svært mange romerikinger, og banen har et potensial for å kunne brukes av langt flere enn i dag, dersom tilbudet forbedres.

Fremskrittspartiet går inn for betydelig satsing på Kongsvingerbanen. (Foto: Lone Kjølsrud)

Jernbanedirektoratet har nå lagt frem en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Anbefalingen vil dessverre i svært liten grad bedre situasjonen for de reisende. Tvert imot viser utredningen at det er godstransport som prioriteres, og som vil få best nytte av de endringene som foreslås.

Dersom myndighetene ønsker at folk skal reise kollektivt, så bør det være langt større ambisjoner for Kongsvingerbanen enn å sette inn noen flere seter på de togavgangene vi allerede har i dag.

Les videre

Om ansvarlighet og bompenger

Det er et stort behov for utbedring av Glommakryssingen i Fet, og FrP har vært en pådriver for å få dette prosjektet opp og frem i Nasjonal transportplan.

Vi er imidlertid ikke tilfreds med at Stortinget har lagt til grunn at Glommakryssingen skal medføre bompengefinansiering. Vi mener dette er et statlig ansvar, og har derfor stemt imot bompenger i kommunestyret både i Fet og Sørum.

Les videre

Vi vil ha plass til våre gjester

Bilde av vei med fulle parkeringsplasser.

Det bør ikke komme som noen overraskelse verken på utbyggere eller kommunen at folk i Lillestrøm vil ha gjester på besøk.

Gjester som ikke bor i nabolaget vil ofte komme kjørende. For selv om vår bolig muligens ligger nær et kollektivtilbud, så kan selvsagt våre gjester komme besøkende fra områder uten slikt tilbud.

Lillestrøm FrP vil utvide parkeringsnormen i kommuneplanen. Det bør rett og slett ikke tillates bygging av boligområder uten ett tilstrekkelig antall gjesteparkeringer.

Lik og del hvis du er enig.

Flere P-plasser på Svingen

Det er prisverdig at grunneiere nå tar initiativ for å utvide innfartsparkering ved Svingen.

Det er ikke nok plass for alle å parkere på Svingen.
Vi støtter planene om flere p-plasser ved Svingen.

Allerede i 2014 fikk Fet FrP et enstemmig kommunestyre med på å vedta etablering av flere innfartsparkeringer ved Svingen. FrP laget kartskisser som viste muligheten for å etablere nye parkeringsplasser, blant annet akkurat der det nå foreslås av Morten Quille og andre grunneiere.

Behovet for flere plasser er stort, men Bane Nor og Statens Vegvesen har dessverre ikke fremstått som støttespillere i prosessen.

Lillestrøm FrP støtter disse planene fullt og helt, og vil gjøre hva vi kan for at dette kan bli realisert. Flere parkeringsplasser vil gjøre det enklere å benytte toget for alle som bor på østsiden av Glomma, og det vil avhjelpe innfartsparkeringen i Fetsund som er ganske full i ukedagene. Er du enig?